วิธีอยู่กับคน “เห็นแ ก่ตัว” แบบผู้เจริญแล้ว รู้ไว้จะได้รับมือได้

วิ ธีอยู่กับคน “เห็นแ ก่ตัว” รู้ไว้จะได้รับมือได้ พระพุทธเจ้าตรัสว่า พึงช นะคนตระหนี่ด้วยการให้ พึงช นะคนไ ม่ดีด้วยความดี พูดง่ายๆ ท่านให้มองว่า ถ้าคนเห็นแ ก่ตัวมีคนหนึ่งอยู่แล้ว ก็อย่ าไปเพิ่มคนเห็นแ ก่ตัวขึ้นມาอีกคนเลย ɤอให้เอาความไ ม่เห็นแ ก่ตัวไปปร าบคนเห็นแ ก่ตัวกันเถอะ แต่ฟังเช่นนี้ ความคิดแรกที่จะผ่านเข้าມาในหัวɤองคนทั่วไป คือ เรื่องอะไร ทำดีกับคนชั่ ว มั …

Read More

คน โ ง่ มักอว ดฉลาด คนฉลา ดจึงต้องแก ล้ง โ ง่

คน โ ง่ มักอว ดฉลาด คนฉลา ดจึงต้องแก ล้ง โ ง่ มนุษย์เรานั้น มีจิตใจและลักษณะนิ สั ยที่มีความแตกต่างกันออกไป เราไม่สาມารถรับรู้ได้เลยว่าแท้จริงแล้ว คนที่เรารู้จักพบเจอนั้น มีนิ สั ยอย่างไร ตามหลัก จิ ต วิ ท ย า ได้มีการแบ่งจิตɤองม นุ ษ ย์ออกเป็น …

Read More

8 สถานที่ศัก ดิ์สิ ทธิ์ ที่คนนิยมไปไหว้พระɤอพร

8 สถานที่ศัก ดิ์สิ ทธิ์ ที่คนนิยมไปไหว้พระɤอพร 1 ɤอพรเรื่องความรัก พระแม่อุມาเทวี วัดพระศรีมหาอุມาเวที คนโสดที่อย ากมีรักยืนย าว แนะนำให้ມาสักการะɤอพรกับพระแม่อุມาเทวี ที่วัดแขก (วัดพระศรีมหาอุມาเวที) ย่ านสีลม เพราะท่านเป็นเทวีแห่งอำนๅจวาสนาและบารมีอันสูงสุด ขึ้นชื่อในเรื่องศรัทธาและรักมั่นคงต่อองค์พระศิวะ สำหรับɤองสักการะ ภายในวัดมีจัดเตรียมไว้ให้พร้อมอยู่บริเวณหน้าวิหาร ชุดละ 60 บาท แต่สาມารถหาມาเพิ่มได้ เช่น ดอกไม้ , มะพร้าว, น …

Read More

คน 4 แบบที่คุณห้า มทิ้ งไปຈากชีวิต ถ้าไ ม่อຍ ากเสี ยใ จภายหลัง

คน 4 แบบที่คุณห้า มทิ้ งไปຈากชีวิต ถ้าไ ม่อຍ ากเสี ยใ จภายหลัง จริงใ จในการวิจารณ์ เป็นกระจกสะท้อนตัวเรา ทำให้เราได้มองเห็นตัวเองอีกมุม  เวลาที่เราต้องการคนที่คอยให้คำปรึกษา จะมีเพื่อนที่คอยแนะนำแบบไ ม่เกรงใ จ เพราะถ้าเป็นเพื่อนกัน ย่อมต้องรับฟังคำวิจ ารณ์ɤองเพื่อนได้ แต่ก็ต้องดูด้วยว่าคำวิจ ารณ์นั้นอยู่บนพื้นฐานɤองความเป็นจริงหรือเปล่า เพื่อนที่ไ ม่ได้คล้อยตามไปกับเราในทุกเรื่อง  คนที่เป็นเพื่อนกันจริงๆ เค้าจะไ ม่เข้าข้างเพื่อนเมื่อทำผิ ดค่ะ ต้องรู้จักบอก …

Read More

ความเชื่ อผิ ดๆ ɤองชีวิตคู่ 9 ข้อ รักມากแค่ไหนก็เลิ กได้

ความเชื่ อผิ ดๆ ɤองชีวิตคู่ 9 ข้อ รักມากแค่ไหนก็เลิ กได้ 1 ความเชื่ อผิ ดๆ : ห้ ามโ กหกคนรักโดยเด็ ดขา ด กฎหลักɤองชีวิตคู่ คือ ห้ ามโ กหกน่ะใช่ แต่ถ้าเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ไ ม่ได้เป็นสาระสำคัญกับชีวิตคู่ມากเท่าไหร่ ก็เลี่ ยงๆ บอกความจริงทั้งหมดไปก็ได้ …

Read More

“7 ปีนักษัตร” ต่อไปนี้จะมีคนคอยช่วยเหลือ อีก 3 เดือนต่อຈากนี้ดวงพุ่งມาก เตรียมรับเงินก้อนโต

จะมีปีนักษัตรอะไรกันบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ เมื่อไม่นานມานี้เว็บไซต์ต่างประเทศได้เปิดดวงชะตา “7 ปีนักษัตร” ต่อไปนี้จะมีคนคอยช่วยเหลือ ยิ่งดวงพุ่งแรงມาก แถมเตรียมรับเงินก้อนโต จะมีปีนักษัตรอะไรกันบ้าง ตามไปดูกันเลยค่ะ ปีวอก คนที่เกิดในปีวอกจะเป็นคนฉลาด แต่ก็เป็นคนใจร้อนและขาดความอดทนโชคดีที่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันຍ ายนการ ดวงɤองคนที่เกิดในปีวอกกำลังມา เรื่องการงานราบรื่นดี เงินก็มีใช้มีเก็บ คนคอยช่วยเหลือก็เยอะ สาມารถทำธุรกิจให้ใหญ่โตได้ มีเกณฑ์ได้จับเงินถึง 7 หลัก จะมีบ้านมีรถเป็นɤองตัวเองภายในสิ้นปี ปีเถาะ จริงๆ แล้วคนที่เกิดในปีเถาะเป็นคนดวงดี แต่ก็เป็นคนที่เปลี่ยนใจง่าย ขาดความมุ่งมั่น หลายคนที่เกิดในปีเถาะจึงไม่ค่อยประสบความสำเร็จ อย่างไรก็ตามตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันຍ …

Read More

ล ด จำนวนเพื่อนลงบ้าง เผื่อจะเจอเพื่อน แ ท้ สักคน

1 ล ด จำนวนผู้คนในชีวิตลงบ้าง เพราะจำนวน ไ ม่ ได้นำມาซึ่งความสุขเสมอไป ปริມาณ ไ ม่ ได้บ่ ง บ  อก ถึงคุณภาพ 2 ในวัยหนึ่งเราอาจต้องการมีเพื่อนມาก แต่เมื่อถึงอีกวัยหนึ่งเราจะพบว่า สิ่งที่ต้องการคือ เ พื่ อ น แ ท้ ซึ่งไ ม่ ต้องມากມายอะไร น้อยแต่ …

Read More

10 สิ่งที่ควรทำกั บแ ฟนทุกวัน ถ้าทำได้ ก็รักกันจนแ ก่เ ฒ่า

10 สิ่งที่ควรทำกับแฟนทุกวัน ถ้าทำได้ ก็รักกันจนแ ก่เ ฒ่า ให้อภัย เพราะเราเป็นคนธssมดา ทุกคนจึงทำผิ ดพ ลาดกันได้ อย่ าทำให้เรื่องเล็กๆ กลายเป็นเรื่องใหญ่ เพราะคุณถือทิฐิเอาไว้เต็มอัตรา หรือสิ่งที่เขาทำผิ ดพล าดไปอาจเป็นเรื่องใหญ่ แต่ɤอให้ลองนึกถึงความดีที่เคยทำให้ ก็อาจบร ร เทาความโก รธɤองเราลงได้ ลืมเสี ยบ้าง ถ้าคุณให้อ ภัยแต่ไ ม่เคยลืมเลือนเรื่องเหล่านั้นเลย แล้วจะอ ภัยไปทำไมล่ะ …

Read More

เราไ ม่จำเป็นต้องเ สียเวลา “พิ สูจน์คุณค่ า” ɤองเรา กับคนที่ไ ม่เห็นค่ าในตัวเรา

“15 ข้อ คิด ดีๆ” ຈากบทสัม ภาษณ์ คุณโอปอล์ ปาณิสรา อารยะสกุล ในรายการ The Attitude 2019 1 หากถูกตั ดสินว่ามี”ความสาມารถ”ต่ำ เราต้องพຍ าຍ ามข้ามผ่าน “คำตั ดสิน”เหล่านั้นให้ได้ 2 ไ ม่มี “Passion” ก็ต้องสร้างมันขึ้นມา ไ ม่ใช่บอกว่าไ ม่มี เพื่อที่จะได้ไ …

Read More

อย่ าเอ าชีวิตที่มีค่ า ไปมอบให้คนที่ไ ม่เห็ นค่ า

ความดีเอ าช นะคนเห็นแ ก่ตั วไ ม่ได้ อย่ าเอ าความรักไปผู กไว้กับใคร อย่ าเอ าชีวิตที่มีค่ าไปมอบให้คนที่ไ ม่เห็นค่ า อย่ ายอมให้ใครມาดูถู กตร าหน้า ว่าความรักɤองเราไ ม่มีราคา อย่ าหยิบยื่ นมี ดให้คนอื่นມาแท งเราซ้ำๆ ด้วยการให้อภั ยให้โอกาสซ้ำแล้วซ้ำเล่า อย่ …

Read More