4 สินเชื่ อฉุ กเ ฉิน กู้ง่ายไ ม่ใช้เอกส ารเยอะ

4 สินเชื่ อฉุ กเ ฉิน สำหรับพ่อค้าแม่ค้า-เกษตรกร กู้ง่ายไ ม่ใช้เอกส ารเยอะ

1 สินเชื่ อโครงการธนาคารประชาชน ของธนาคารออมสิน

จุดประสงค์ให้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำรงชีพหรือชำระห นี้อื่น ๆ

คุณสมบัติผู้กู้

– เป็นผู้ประกอบการรายย่อย หรือเป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น ข้าราชการ พนักงานบริษัทเอกชน หรือเป็นผู้ที่ยังไ ม่ได้ประกอบอาชีพใด ๆ แต่มีความตั้งใ จประกอบอาชีพอิสระรายย่อ ย

– เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไ ม่เกิน 60 ปี หากผู้กู้อายุไ ม่ถึง 20 ปี ต้องมีหนังสือจากผู้ปกครองในการให้ความยินยอมด้วย

– มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

– มีสถานที่ประกอบอาชีพ และที่อยู่อาศัยแน่นอน

– ไ ม่เป็นลู กจ้าง พนักงาน หรือกร รมการของธนาคารออมสิน

– ไ ม่เป็นผู้กู้สินเชื่ อพัฒนาองค์กรชุมชน (รายบุคคล) อเนกประสงค์

วงเงินให้กู้

จะปล่อยตามความจำเป็นของแต่ละบุคคล และความสามารถในการชำระห นี้ แต่วงเงินสูงสุดไ ม่เกินรายละ 2 แสนบาท หรือไ ม่ถ้าหากรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเ ชื่อในโครงการทุกประเภ ทกับวงเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ รวมแล้วต้องไ ม่เกิน 2 แสนบาท

ระยะเวลาการชำระคืน

– เงินกู้ระยะสั้น มีการทบทวนวงเงินทุกปี

– เงินกู้ระยะยาว แบ่งเป็น 3 ช่วงตามวงเงิน ได้แ ก่

1 วงเงินกู้ไ ม่เกิน 5 หมื่นบาท กู้ได้ไ ม่เกิน 36 งวด (3 ปี)

2 วงเงินกู้ตั้งแต่ 5 หมื่น ถึง 1 แสนบาท กู้ได้ไ ม่เกิน 60 งวด (5 ปี)

3 วงเงินกู้ตั้งแต่ 1 แสนบาท ถึง 2 แสนบาท ให้กู้ได้ไ ม่เกิน 96 งวด (8 ปี)

2 โครงการสนับสนุนสินเชื่ อฉุ กเฉิ น สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากโ ควิ ด ของ ธ.ก.ส.

สินเชื่ อเงินกู้

โครงการนี้ คุณสมบัติเบื้องต้นต้องเป็นเกษตรกรและครอบครัวเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ มีวงเงินกู้สูงสุดไ ม่เกิน 1 หมื่นบาท ไ ม่ต้องใช้หลักประกันใด ๆ และอัตราดอกเบี้ ยคงที่ 0.1% ต่อเดือน

3 โครงการสินเชื่อเงินด่วน Xpress Loan ช่วยได้ ของธนาคารกสิกรไทย (สำหรับผู้มีรายได้ประจำ)

เป็นโครงการที่กำหนดคุณสมบัติไ ม่เยอะ เพื่อให้ผู้กู้สามารถกู้เงินได้ง่าย

คุณสมบัติผู้กู้

– สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป

– ต้องมีรายได้ 7,500 บาทขึ้นไป

– ต้องมีอายุงานไ ม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยสามารถนับรวมกับที่ทำงานเก่าได้ ถ้าหากผ่านการทดลองงานในที่ทำงานปัจจุบันแล้ว

เอกส ารประกอบการสมัคร (เอกสา รแสดงตัวตน)

– สำเนาบัต รประช าช น

– สำเนาทะเบียนบ้าน

– สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

– สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการที่ยังไม่หมดอายุ (ถ้ามี)

เอกสารแสดงรายได้ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

– สลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสา รไ ม่เกิน 3 เดือน)

– หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุเอกส ารไ ม่เกิน 3 เดือน) พร้อมสำเนา Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

– เอกสา ร 50 ทวิ ปีล่าสุด หรือกรณี 50 ทวิ แบบรายเดือน ใช้ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน (ต้องมีตราประทับพร้อมลายเซ็นผู้จ่ายเงิน)

หมายเห ตุ กรณีเงินเดือนน้อยกว่า 7,500 บาท สามารถนำรายได้อื่น ๆ เช่น ค่าเบี้ ยเลี้ยง ค่าโอที มารวมได้ พร้อมยื่นสลิปเงินเดือน 1 เดือน (อายุเอกสา รไ ม่เกิน 3 เดือน) พร้อม Statement (ที่เงินเดือนเข้า) ย้อนหลัง 6 เดือน 

อย่างไรก็ตาม คนที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทย ไ ม่จำเป็นต้องยื่นเอกสา รแสดงรายได้

วงเงินให้กู้ และระยะเวลาผ่อน

จะแปรผกผันขึ้นอยู่กับรายได้ จำนวนเงิน และอาชีพ ซึ่งเราต้องกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ แล้วทางเว็บไซต์จะคำนวณออกมาให้ทันที เบื้องต้นจากการทดลองในเงินเดือน 7,500 บาท พบว่า จะได้วงเงินกู้ 6,000 บาท และผ่อนสูงสุดได้นาน 24 เดือน

ขณะเดียวกันเมื่อลองรายได้ระดับ 1 แสนบาท พบว่า สามารถกู้ได้สูงสุด 3 แสนบาท และผ่อนได้สูงสุดนาน 60 เดือน

วิธีการสมัคร

1 ยื่นเอกสา รการสมัครที่สาขาธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศ

2 กรอกข้อมูลให้ธนาคารติดต่อกลับ ผ่านเว็บไซต์ธนาคารกสิกรไทย (คลิก) หรือแอปฯ K PLUS

4 สินเ ชื่อบุคคล Speedy Loan ของธนาคารไทยพาณิชย์

เป็นสินเชื่ อเงินสดที่สมัครได้ไ ม่ยาก ไ ม่ต้องมีหลักค้ำประกัน และรับเงินสดเข้าบัญชีได้ทันทีหากอนุมัติผ่าน

คุณสมบัติ

– มีอายุระหว่าง 20-60 ปี

– มีรายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาท โดยพนักงานประจำต้องได้รับการบรรจุเป็นพนักงานแล้ว

– ต้องมีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้านหรือที่ทำงานที่ติดต่อได้

เอกสา รประกอบการสมัคร

– สำเนาบัต รประช าช น หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรรัฐวิสาหกิจ ที่มีเลขบั ตรป ระช าช น และมีรูปถ่ายบนหน้าบัตร

– สำเนาทะเบียนบ้าน

– สลิปเงินเดือนปัจจุบัน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 3 เดือน (สำหรับพนักงานประจำ)

– สำเนาหนังสือจดทะเบียน/ห้างหุ้นส่วน จากกระทรวงพาณิชย์ และสำเนาใบแจ้งยอดเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (สำหรับเจ้าของกิจการ)

– บัญชีเงินฝากที่ต้องการให้โอนเงินเข้า

วงเงินที่ให้กู้

– ตามหลักการให้กู้ 20,000 บาท ถึง 3 ล้านบาท

– เมื่อแยกเป็นบุคคล ต้องไ ม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

ระยะเวลาที่ให้ผ่อน

– 20,000 บาท ถึง 30,000 บาท ผ่อนได้สูงสุด 24 เดือน

– 30,001 บาท ถึง 99,999 บาท ผ่อนได้สูงสุด 60 เดือน

– 1 แสนบาท ถึง 3 ล้านบาท ผ่อนได้สูงสุด 72 เดือน

หมายเ หตุ ระยะเวลาการผ่อนขั้นต่ำ ทำได้เร็วสุด 12 เดือน

วิธีการสมัคร

– ที่สาขาธนาคารไทยพาณิชย์

– ผ่านเว็บไซต์ธนาคารไทยพาณิชย์