กลุ่มที่อดรับเงิน 15,000 โครงการเราไ ม่ทิ้งกัน

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กลุ่มตกหล่นที่ลงทะเบียนไ ม่สำเร็จจาก เราไ ม่ทิ้งกัน ซึ่งเดิมมีกว่า 1.7 ล้านราย โดยผ่านคณะกรร มการเยี ยวย า 10 ปลัด และเข้าคณะกร รมการกลั่ นกรอง เหลือ 3 แสนราย ซึ่งผ่านความเห็นชอบช่วยเหลือจากที่ประชุมครม. เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลังไปพิจารณาข้อมูลให้ชัดเจนว่า กลุ่มสุดท้ายแล้วยังเหลือส่วนไหนบ้างที่ยังตกหล่น เพราะจะต้องช่วยเหลือให้ครอบคลุมที่สุด

ทั้งนี้ กลุ่มตกหล่นมาตรการ “เราไ ม่ทิ้งกัน” กว่า 3 แสนราย จะไ ม่ได้เงิน 5,000 บาท 3 เดือน เป็น 15,000 บาทต่อคน เหมือน 15.1 ล้านคนก่อนหน้านี้ เพราะลักษณะกับคุณสมบัติแต กต่า งกันแล้ว และสามารถกลับมาค้าขายได้เหมือนเดิมแล้ว

ส่วนจะเป็นเท่าไหร่นั้น ให้ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ไปพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง เพื่อเสนอขอใช้เงินกู้จากคณะกร รมการกลั่ นกร อง โครงการเลขาสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธาน

“ครม.ไ ฟเขียวช่วยเหลือผู้ที่ลงทะเบียนไ ม่สำเร็จ ตามโครงการเราไ ม่ทิ้งกันทั้ง 302,160 คน ที่ตรวจสอบความซ้ำซ้อนแล้ว และยังไ ม่เคยได้รับความช่วยเหลือ เ ยียวย า และชดเชย กรอบวงเงินงบประมาณ ไ ม่เกิน 906 ล้านบาท โดยให้ สศค. ไปพิจารณากำหนดกลุ่มเป้ าหมายและกลไกการให้ความช่วยเหลือ และส่งรายละเอี ยดให้คณะกร รมการก ลั่นกรอ งเงินกู้พิจารณาใน 1 เดือน” นายอุตตม กล่าว

ส่วนงบประมาณ 2.24 หมื่นล้านบาท ที่ใช้ในโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยวนั้น จะอยู่ในส่วนของวงเงิน 4 แสนล้านบาท ตามพ.ร.ก.กู้เงินฉุ กเ ฉิน วงเงิน 1 ล้านล้านบาท ซึ่งเชื่ อว่าโครงการดังกล่าวจะมีส่วนช่วยกระตุ้ นภาคการท่องเที่ยวในช่วงไตรมาส 3-4 ของปี 2563 ให้ขยายตัวได้ดีขึ้นกว่าไตรมาส 2/2563 เนื่องจากขณะนี้ภาคการท่องเที่ยวซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้รับผลกระทบจากโ ค วิ  ด

นายอุตตม ยืนยันว่า สำหรับมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้ นการท่องเที่ยวขณะนี้คงยังไ ม่มี เพราะการใช้มาตรการภาษีจะต้องพิจารณาตามความจำเป็น คงไ ม่มีการพูดก่อนว่าจะทำหรือไ ม่ทำ แต่การดำเนินการจะดูตามความเหมาะสมและจำเป็น และการจะออกมาตรการด้านภาษีออกมานั้นก็ต้องออกมาเป็นชุดตามสถานการณ์

ที่มา thebangkokinsight