กินน้ำเต้ าหู้ติดต่อกันทุกวัน

หลายปีที่ผ่านมา มีการแนะนำให้คนไทยดื่มน้ำเต้ าหู้ เนื่องจากในน้ำเ ต้าหู้มีสา รอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเทียบเท่าน ม แต่บำรุงสุขภาพได้มากกว่าน ม อีกทั้งร่างกายเราสามารถย่ อยและดูดซึมน้ำเต้ าหู้ได้กว่า 90%

ในน้ำเต้ าหู้ปริมาณ100 มิลลิลิตร มีโปรตี นจากพืชที่มีคุณภาพดีมาก 1.8กรัม ประกอบด้วยส ารอาหารหลายชนิด อาทิ แคลเซียม ฟอสฟอรัส สังกะสี เซเลเนียม วิตามินA , E , B1 , B2 กร ดอะมิโน 18 ชนิด และธาตุเหล็กที่มีมากกว่าน มถึง 1.6 เท่า

การดื่มน้ำเต้ าหู้ สามารถช่วยลดน้ำตาลในเลื อด ลดไขมั น ลดความดันโ ลหิ ตสูง ช่วยให้จุลิ นท รีย์ที่ดีเจริญเติบโตในลำไ ส้ กระเพ า ะอาหารและลำไ ส้เคลื่อนตัว ปรับระดับอินซูลิน บำรุ งสม อง เสริมภูมิต้า นทาน ช่วยขับเส ม หะให้ออกจากป อด บำรุงตั บและไ ต ป้องกันมะเร็ ง ชะลอวัย บำรุงม้า ม

โดยสำนักงานบริหารอาหารและย ารักษาโร คของสหรัฐอเมริกา หรือ FDA ยืนยันว่า โปรตี นถั่วเหลืองเป็นสา รอาหารที่มีอยู่ในอาหารประเภทไขมั นต่ำไ ม่อิ่มตัวและอาหารคอเลสเตอรอลต่ำได้ ถ้ารับประทานโปรตี นถั่วเหลือง 25 กรัมต่อวัน จะลดความเสี่ย งในการเป็นโร คหลอดเลือ ดหัวใ จได้ นอกจากนี้ในน้ำเต้ าหู้ยังมีสา รชนิดหนึ่งที่เรียกว่า “ไฟโตเอสโตรเจน” (Phytoestrogen) ซึ่งมีส่วนในการป้องกันโร คมะเร็ งเต้ าน มในผู้หญิง ป้องกันโ รคกระดู กพรุน และลดอาการวิ ต กกั งว ลที่อาจเกิดขึ้นได้ในวัยทอง

แต่เมื่อไ ม่นานมานี้ มีผลการวิจัยพบว่า การดื่มน้ำเต้ าหู้ในปริมาณมากเกินไปจะเป็นผลเสี ยต่อร่างกาย โดย Dr.Lita Lee และ The Weston A. Price Foundation in Washington, DC USA มีผลวิจัยไปในทิศทางเดียวกันว่า การกินโปรตี นถั่วเหลืองผง 30 ซีซี ทุกวัน สามารถทำให้เกิดความผิ ดปกติที่เต้ าน มจากฤท ธิ์ของฮอ ร์โ มนเอสโตรเจน

ด้าน Weston A. Price Foundationเปิดเผยว่า ฮอ ร์โ มนเอสโตรเจนในถั่วเหลือง ขัดขวางการทำงานของต่อ มไ ร้ท่อและมีแนวโน้มที่จะทำให้เป็นหมั น รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดมะเร็ งเต้ าน มในผู้หญิง เนื่องจากกระบวนการผลิตโปรตี นถั่วเหลือง ทำให้เกิดสา รพิษที่เรียกว่า ‘ไลซิโน อะลานีน’ และสา รก่อมะเ ร็งชื่อว่า ‘ไนโตรซามีน’

นอกจากนี้ยังมีการศึกษาการทำงานของต่ อมธั ยรอ ยด์ในคนที่กินถั่วเหลืองพบว่า ต่อมธั ยรอ ยด์ถูกกดการทำงานและมีคอพอกในหลายงานวิจัย อีกทั้งถั่วเหลืองมีสา รที่ทำให้โปรตี นจับตัวกันเป็นก้อน ที่เรียกว่า Hemagglutinin ทำให้เม็ดเ ลือดแดงและเม็ดเลื อดขาวจับกันเป็นก้อน ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานของเม็ดเลื อดเสี ยไป

ดร.มาริลิน เกลนวิลล์ นักโภชนาการ ผู้แต่งหนังสือเรื่อง “Nutritional Health Handbook for Women” แนะนำว่า “การรับประทานอาหารต้องรับประทานแต่พอดี ถั่วเหลืองจะดีต่อสุขภาพ ถ้าเราไ ม่ทานมากเกินไป คือ วันละ 30 กรัม จึงจะเหมาะสมที่สุด”

ที่มา dailynews