ประกาศจากประกันสังคม ใครยังไ ม่ได้รับเงินว่างงาน รีบด่ว น

ประกาศจากประกันสังคม ใครยังไ ม่ได้รับเงินว่างงาน รีบด่ว น

สำหรับกลุ่มผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบ ทางประกันสังคมก็ได้มีมาตรการเยี ยวย าและเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับเงิน แต่คนที่ลงทะเบียนไปแล้วยังไ ม่ได้รับเงินเยี ยวย านั้น ต้องทำอย่างไรบ้าง วันนี้เราไปเช็กกันเลยจ้า

ประกาศจาก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ผู้ประกันตนท่านใดที่ยังไ ม่ได้รับเงินกรณีว่างงาน เดือนมีนาคม-เมษายน 2563 ให้ส่งชื่อ นามสกุล เลขบัต รประช าช น พร้อมเบอร์โทรศัพท์มาที่ Email : [email protected]

ซึ่งจากโพสต์ดังกล่าวนี้หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับหลายๆท่าน ใครที่เป็นผู้ประกันตน แล้วยังไ ม่ได้รับเงินกรณีว่างงาน ก็สามารถทำตามขั้นตอนที่แนะนำได้เลยนะคะ เพราะไ ม่งั้นอาจจะเสี ยสิทธิได้

ขณะที่ กรุงเทพธุรกิจ รายงานเพิ่มเติมว่า ทางสำนักงานประกันสังคม ได้เพิ่มช่องทางติดต่อสำหรับผู้ประกันตน สามารถติดตามความคืบหน้าการจ่ายเงินเยี ยวย า หรือ คืนเงินชดเชย เงินประกันสังคมได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

1 แอปพลิเคชัน SSO Connect mobile

– เข้าสู่ระบบ ด้วยการกรอกหมายเลขบั ตรป ระช าช น และกรอกรหัสผ่าน

– เลือกหัวข้อ “การเบิกสิทธิประโยชน์”

– ระบบจะแจ้งยอดเงินและวันที่อนุมัติสิทธิ

2 เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม w w w . s s o . g o . th

– เข้าสู่ระบบ กรอกหมายเลขบัต รประช าชน กรอกรหัสผ่าน

– เลือกหัวข้อ “ตรวจสอบคำจขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเห ตุสุดวิสัย”

– ระบบจะแจ้งยอดเงินและวันที่อนุมัติสิทธิ

นอกจากนี้ ยังมีช่องทางสอบถามความคืบหน้าเงินเยี ยวย า หรือ เงินชดเชยรายได้ อื่น ๆ อีก อาทิ

– สายด่วนประกันสังคม 1506 สามารถโทร. ตรวจสอบสิทธิหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม รวมทั้งสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน ได้ตลอด 24 ชั่ วโมง

– เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม : w w w . s s o  .g o . t h

– เฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

– ที่อยู่ : สำนักงานประกันสังคม สำนักงานใหญ่ เลขที่ 88/28 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000

ขอขอบคุณที่มาจาก : ใต้ฟ้าเดียวกัน บัตรคนจน สวัสดิการแห่งรัฐ ข่าวสารชาวบ้าน ข่าวสารเกษตรกร, กรุงเทพธุรกิจ