เพียงน้ำสะอาด 1 แก้ว บทสว ดกร วดน้ำให้เ ทว ด า ประจำวันต น

เพียงน้ำสะอาด 1 แก้ว บทสว ดกร วดน้ำให้เ ทว ด า ประจำวันต น

 ซึ่งในวันนี้เราได้นำบทสวดสำหรับการกรวดน้ำให้กับเหล่าเทวดาประจำตนเอง เชื่อว่าหลายคนจะยังคงไม่เคยได้ทำ

ให้ทุกท่านเตรียมน้ำสะอาดไว้ 1 ขวด จากนั้นนำจรดระหว่างคิ้วจากนั้นให้ตั้งใจ ตั้งสมาธิ กล่าวคำอ ธิษฐ านจิ ตดังด้านล่างนี้

คำกล่าว
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

นะ โม พุท ธา ยะ

ลูกขอเชิญพ ระพุ ทธ เจ้ าทั้ง ๕ พระอ งค์โปรดเสด็ จมาเป็นประธาน อิทัง สั พพะเทวานัง

โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา

ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่รั กษ าตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข ( ให้ตัวเรานั้นเริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน )

ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับ พระแม่ธ รณี พระแม่ค งคา โปรดมาเป็นทิ พย์พยๅน ขออ านิส ง ค์ผลบุ ญกุศ ลอันใดที่ข้าพเจ้า

กล่าวชื่อ….สกุล…. ได้กระทำในวันนี้ ทั้งหมด ทั้งปวง ข้าพเจ้าขออุทิศให้กับเ ท ว ด า ทั้งหลายทั้ง ปว งของข้าพเจ้า อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้า พเจ้าพ้ นจากความทุ ก ข์

( เ รื่ อ งที่ประสบปั ญ ห า ) ไม่ว่าท่านจะมาจาก ชาติใด ภพใด ก็ตาม ทั้งระลึกได้ก็ดีและระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภ พภูมิใด

ขอให้ท่านจงมารับกุศ ล ที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้ โดยมาให้ถึงจุดหมาย อย่าแวะ อย่าเวียนที่ใด ให้กุศ ลถึงทั่ว ทุกท่าน ทุกตัว ทุกต น ทุกภ พ ทุกภู มิ

ขออ านิส งค์ผลบุญดังกล่าวนี้โปรด กลายเป็นโภ คทรัพย์ ตามที่ท่านปราถนาทุกประการตั้งแต่บั ดนี้ เวล า นี้เป็นต้นไปด้วยเทอ ญ