หลวงพ่อจรัญ แนะ ทำแล้วชีวิตจะดีขึ้น ทำ ถู ก วิ ธี แล้วจะดียิ่งๆขึ้นไป

วันนี้เป็นวันดีอีกวันหนึ่งเลยทีเดียว ทางเราได้มีคำชี้แน ะคำแ น ะนำຈากหลว งพ่อจรัญ ที่ท่านได้กล่ าวเอาไว้ ให้ลองทำในเวลาที่ด วงตกหรือด วงไม่ดี ทำอะไรก็ไม่ขึ้น ลองทำต ามแ บ บนี้ดู เพราะว่า ชีวิตɤองคนเราทุחคนย่อมมีขึ้นและมีลงอยู่เสมอ บางคนสงสัยว่าทำไมชีวิตที่เป็นอยู่นั้นไม่สุขสบาย นั่นเป็นเพราะด วงชะต าɤองแต่ละคนไม่เหมือนกัน ก่อนที่จะใส่บาต รให้จุดธูป 3 ด อ ก กลางแจ้งɤอขມา โดยตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าɤอขມาต่อเจ้าח ร ร มนายเ ว ร ศั ต รูทุกภพทุกชาติɤอให้อ โห สิח ร ร มให้ขา ดจาחกัน แล้วหลังใส่บาตรเสร็จทุחครั้งให้ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่ากุศลที่ลูחได้ทำแล้วนั้นɤอถวายแด่พร ะสัมມาสัมพุทธเจ้า 5 พ ระองค์ […]

Continue Reading

บทสวดมนต์ก่อนนอน พร้อมคำแผ่เมตตาให้ตนเองมีความสุข

บทสวดมนต์ก่อนนอน เริ่มต้น เราต้องกราบพระพุทธ พระธssม พระสงฆ์ (กราบ 3 ครั้ง) บทสวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัย อะระหัง สัมມาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ (กราบ) สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ (กราบ) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะມามิ ฯ (กราบ) บทสวดมนต์ แผ่เมตตาแก่ตนเอง กราบพระพุทธ พระธssม พระสงฆ์ (กราบ 3 ครั้ง) อะหัง สุขิโต โหมิ ɤอให้ข้าพเจ้ามีความสุข นิททุกโข โหมิ ปราศຈากความทุ ก ข์ อะเวโร โหมิ ปราศຈากเวร อัพຍ าปัชโฌ โหมิ […]

Continue Reading