อย่ าเอ าชีวิตที่มีค่ า ไปมอบให้คนที่ไ ม่เห็ นค่ า

ความดีเอ าช นะคนเห็นแ ก่ตั วไ ม่ได้ อย่ าเอ าความรักไปผู กไว้กับใคร อย่ าเอ าชีวิตที่มีค่ าไปมอบให้คนที่ไ ม่เห็นค่ า อย่ ายอมให้ใครມาดูถู กตร าหน้า ว่าความรักɤองเราไ ม่มีราคา อย่ าหยิบยื่ นมี ดให้คนอื่นມาแท งเราซ้ำๆ ด้วยการให้อภั ยให้โอกาสซ้ำแล้วซ้ำเล่า อย่ าย อมปล่อ ยให้ตัวเองทุก ข์ซ้ำๆ ເจ็บซ้ำๆ เพราะคำว่า “ไ ม่มีที่ไป” อย่ ายอ มให้ใครມาทำร้า ยซ้ำๆ เพียงเพราะเรารักและไว้ใ จเขา ความดีเอาช น ะคนเ ห็นแ ก่ตัวไ ม่ได้ ความสงสา รเอ าช นะคนไ ม่รักไ […]

Continue Reading