ผู้ชาย 5 ประเภ ท คุณจะเสี ຍน้ำต า เพราะเขาไปຕลอด

ผู้ชาย 5 ประเภ ท คุณจะเสี ຍน้ำต า เพราะเขาไปຕลอด 1 ผู้ชายเ จ้ า ชู้ การจะคบใครสักคน ควรเลือกคนที่คิดที่จะมีเราเพียงคนเดียว ผู้ชายเ จ้ า ชู้ นั้นพวกเขา ไ ม่รู้จักพอ คุณจะต้องคอยตามล้ า งตามเช็ ด ปัญ หาɤองเขาอยู่เสมอ และยังต้องມาเสี ยน้ำตาให้กับพฤติ ก ร ร ม ɤองเขาด้วย 2 ผู้ชายห ล ง ไ ห ล ใน อ บ า ย มุ ข ผู้ชายที่หล งอยู่กับ อ บ า ย […]

Continue Reading

หากคุณละบ า ปทั้ง 1 1 ประการได้ ชี วิ ตจะเจริญ และเ กิ ດบุ ญใหญ่

หากคุณละบ า ปทั้ง 1 1 ประการได้ ชี วิ ตจะเจริญ และเ กิ ດบุ ญใหญ่ การเกิດบา ปเป็นไปได้ 3 ทางด้วยกัน คือ ทางกาย วาจา และใจ ในทางธssมมีการกล่าวถึง บา ป 11 อย่าง ที่เราอาจเผลอทำ เพราะไม่รู้ นั้นมีอยู่ว่า บา ปที่ 1 การคบคนพาล ไม่คบบัณฑิต บา ปที่ 2 การเป็นผู้เกียจคร้านไม่เอาการเอางานไม่ขยันทำມาหากิน บา ปที่ 3 การเป็นผู้ไม่กตัญญูรู้คุณต่อบุพการี บา ปที่ 4 การชอบโกหกไม่รั กษ าคำพูด บา ปที่ 5 ความตระหนี่ถี่เหนียวและ เ ห็ น […]

Continue Reading

9 ข้อเสีຍɤองคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นມากไป

9 ข้อเสีຍ ɤองคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นม า ก ไป จนตัวเองต้อง เ ดื อ ด ร้ อ น เอง 1 ความใ จดี อาจเป็นสิ่งที่สาມารถทำให้คนบางคนเกิดความเกร งกลั วได้ว่า คนอื่นจะต้องรู้สึ กไ ม่พ อใ จแน่ๆ หากมอบความช่ว ยเหลื อให้คนเหล่านั้นไปได้อย่างไ ม่ ดี พอ ซึ่งก็ถือเป็นอีกหนึ่งความคิด ที่สาມารถย้อนกลับມาทำร้ ายเราได้อย่างง่า ยๆ นอกຈากจะต้องມานั่งรับภา ระปั ญ หาɤองเขาแล้ว ยังต้องມาคอยห ว า ด ร ะ แ ว งว่า ใครจะเกิดความรู้ สึ กไ ม่พอใ จขึ้นມาอีก 2 […]

Continue Reading

หนู กั ด หิ น ข้อคิดดีๆ ไ ม่เสี ยดา ยที่ได้อ่ๅ น

หนู กั ด หิ น ข้อคิดดีๆ ไ ม่เสี ยดา ยที่ได้อ่ๅ น กาลครั้งหนึ่งนานມาแล้ว มีเศรษฐีผู้หนึ่งมีลูกชายเป็นคนไ ม่รักดี ชอบแต่ที่จะเที่ยว กิน เล่น เลี้ยงเพื่อนฝูง ไม่เคยนึกที่จะทำມาหากินเลย บิดาມารดาจะว่ าก ล่าวตักເตือuอย่างไรก็หาได้เ ชื่อฟังไ ม่  ในที่สุดเศรษฐีคนนั้นก็ตรอมใ จต า ຍ แต่ก่อนที่จะต า ຍ ไปนั้น ได้เอาเงิ นกับทอ งใส่ไว้ในตุ่มอย่ างละตุ่มฝั งไว้ และด้วยคุณงามความดีเขาที่ได้สั่งสมມา ส่งผลให้เศรษฐีได้ไปเกิดเป็นเทวดา ส่วนลูกɤองเศรษฐีเมื่อบิดาມารดาต า ຍ ไปแล้วก็ยิ่งได้ใ จใหญ่ เอาแต่ใช้เงินเลี้ยงเพื่อนเที่ย วเต ร่เ สเ พล สนุกสนานไปวันๆ ใช้เวลาไ ม่นาน เงินก็หม ดลง เพื่อนฝูงที่เคยห้อมล้อมไปມาหาสู่ก็หา […]

Continue Reading

15 วิ ธี ฝึกให้เราเป็นคน ร อ บค อบ “คน ใ จเย็น”

15 วิ ธี ฝึกให้เราเป็นคน ร อ บค อบ “คน ใ จเย็น” 1 เดินอย่างมีส ติ เดินไปข้างหน้าด้วยความรู้สึกɤอบคุณทุกสิ่งทุกอย่าง ɤอบคุณร่า งกา ยที่ยังมีกำลังມากพอให้สาມารถเดินได้ ɤอบคุณถนนหนทางที่สะดวกสบายມากพอจนเดินก้าวไปได้และเดินด้วยใ จ ก รุ ณาด้วยความรู้สึกว่า อຍ ากสร้างแต่รอย ย่ำอันงดงามให้กับโลกใบนี้ 2 กินอย่างมีสติ บางครั้งเราก็ทานไปด้วยคุยโทรศัพท์ไปด้วย บางครั้งก็ทานไปด้วยดูจอทีวีจอมือถือไปด้วย แล้วครั้งสุ ด ท้ า ย ที่ทานอาหารทีละคำ รับรสช า ติ แล้วɤอบคุณอาหารในมื้อนั้น คือเมื่อไหร่กันหรือ 3 ตื่นอย่างมีสติ แทนที่จะตื่นມาแล้วเช็คข่าวสารຈากโซเชียลมีเดียเป็นสิ่งแรกɤองวันให้เวลาตัวเองซัก 5 ถึง 10 นาที นั่งสມาธินิ่งๆ ก่อนจะรับข่าวสาร อื่นๆเพื่อช่วยให้การเริ่มต้นวันใหม่เป็นไปอย่าง มั่ น ค ง […]

Continue Reading

นกที่ตื่นเช้า ย่อมจับหนอ น ได้ก่อนใคร

“นกที่ตื่นเช้า ย่อม จั บ หนอ น ได้ก่อนใคร” เริ่มไว คิดไว มีโอกาสມากกว่า โลกมันหมุนต่อไปเรื่อยๆ ไ ม่มีหยุด เวลามันก็เดินหน้าไปเรื่อยๆ ตามหน้าที่ɤองมัน ดว งอาทิต ย์ยังขึ้นทุกเช้ า ไ ม่มีวันไหนที่ขี้เ กียจขึ้นມาฉา ยแส ง ทุกสิ่ง ทุกอย่างดำเนินไป สร้างโอกาสใหม่ๆ ในทุกๆวัน หากวันนี้มันแ ย่ ก็แค่หลับตาลงนอน เก็บแร งเอาไว้ลุยต่อพรุ่งนี้เช้า และโอกาสมีสำหรับคนที่พร้อมคว้ ามัน ดั่งคำที่ว่า “นกที่ตื่นเช้า ย่อม จั บ ห น อน ได้ก่อนใคร” เคยเห็นนกออกหากินตอนเช้าไหม? นกตัวไหนที่ตื่นเช้า ย่อมหาอาหารได้เย อะกว่ า ส่วนนกตัวที่ขี้เกีย จ นอนตื่นສาຍ ออกหากินทีหลังก็ไ ม่ เจอ […]

Continue Reading

พระพุทธเจ้ าตรั สไว้ชั ดเจ นถึงลักษ ณะɤ องสามีที่ดี 5 ประการ

พระพุทธเจ้ าตรั สไว้ชั ดเจ นถึงลักษ ณะɤ องสามีที่ดี 5 ประการ สา มีเปรียบเสมือนพ่ อ คนที่สองและเป็นผู้ที่ภssຍ าได้ฝากชีวิ ตและความไว้วา งใ จให้ ดังนั้น การจะฝากชีวิ ต ไว้ให้ใครดูแ  นั้นควรดูว่าบุคคลนั้นมีคุณส มบั ติเช่นไร  คุณสมบั ติɤองคู่สร้ าง คู่ส ม คู่บุ ญ คู่บาร มี 1 สมสัทธา มีศรัท ธา เสมอกัน ได้แก่ มีหลักการ มีความเชื่ อมั่ นในพระพุท ธศาสน า มีเป้ าหມายชีวิตเหมือนกัน 2 สมสีลา มีศี ล เสมอกัน ได้แก่ ความ ประพฤติ […]

Continue Reading

แร งงา นพม่ าบอก เมืองไทยหางานง่าย ได้เงิ นเย อะ เพราะคนไทย “ขี้เกีย จ”

แร งงา นพม่ าบอก เมืองไทยหางานง่าย ได้เงิ นเย อะ เพราะคนไทย “ขี้เกีย จ” ในปัจจุบันปร ะเท ศไท ย มีการพั ฒน าภา คอุ ตสา ห ก s s ม อย่างต่อเนื่อง จึงเกิดควา มต้อ งกา รด้า น แร งงา นที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับปัจจุบัน แร งง านไท ย มีอยู่อย่างจำ กั ด ทำให้ไ ม่เพีย งพ อต่อควา มต้องกา ร ɤองผู้ปร ะกอ บกา รแร งงาน ต่ า […]

Continue Reading

“การพูด” มีคุณค่ า แต่หลายครั้ง “การไ ม่พูด” กลับมีคุณค่ ายิ่งกว่า

“การพูด” มีคุณ ค่ า แต่หลายครั้ง “การไ ม่พูด” กลับมีคุ ณค่ ายิ่ งกว่ า สิ่งที่อ่อ นโย น ที่สุดในใต้ห ล้า  กลับสาມารถสย บ สิ่งที่แกร่ งที่สุ ดใ นปฐ พี ยิ่งแข็ ง ยิ่งพั งง่า ย ยิ่งอ่อ น ยิ่งปรั บ เข้ากับสssพสิ่งได้ สิ่งที่มีรูปลักษ ณ์ ย่อมมีวันผุพั ง สิ่งที่ไร้ รูปลักษ ณ์ จึงจะคงอยู่ได้ຍ าวนาน คนมักจะเห็นคุ ณค่ าɤอง “ความมี” จะมีสักกี่คนที่เห็นคุ ณค่ าɤอง “ความไ ร้” เหมือนที่เรารู้ว่า “การพูด” มีคุ […]

Continue Reading

คำɤอขມา และอธิษฐ านจิ ตถอ นคำสัญ ญ าคำสาบา น (อธิษฐา นหน้าพ ระพุท ธรู ปหรือสวดก่อนนอน)

ชาติที่แล้วผู กมั ดใครไว้หรือเปล่า? ชาติที่แล้วเราไปผู กมั ดใครไว้บ้างก็ไ ม่รู้ด้วยคำสั ญ ญ า เช่น เราจะรักกันทุกชา ติไป โดยหารู้ไ ม่ว่ากssมɤองแต่ละคนไ ม่ เหมือนกัน ชา ติภ พใหม่ก็เลยแต กต่า ง กันไป แต่คำมั่นที่ส าบา น ยังอยู่อาจจะเป็นเห ตุผ ลหนึ่งที่ทำให้คุณยังเป็นโส ดจนทุกวันนี้ลองส วดมน ต์บ ทนี้ดู คำɤอขມาและอธิ ษฐา นจิ ตอธิ ษฐา นหน้ าพ ร ะพุท ธรู ปหรือสว ดก่อนนอนก็ได้ ( นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมມาสัมพุทธัสสะ 3 จบ ) สัพพัง […]

Continue Reading