เบื่อจ ริ งๆ พ่ อ แ ม่ ขอแต่ เงิ น อยากให้ลูกๆทุกคนได้อ่าน

ผู้ที่ได้ขึ้นชื่อว่า แม่แล้ ว เรื่องของพระคุณ แ ม่นั้น หาที่เปรี ยบไม่ได้ ยิ่งกว่าท้องฟ้ามหาสมุทร ดังนั้น ไม่ว่าเราจะตอบแทนพระคุณท่านอย่างไร ก็ไม่มีวันทัดเที ยมกับพระคุณที่ท่านทำให้เรา อย่างเรื่องต่อ ไปนี้  ที่อຍากจะฝากให้เป็นข้อคิด กับใค รหลาย ๆ คน ที่ยังมีความ คิดเ ช่นนี้ จะได้เปลี่ ยน ความคิดบ้ าง

มีชายหนุ่มคนหนึ่ง เพิ่งเป็นเศรษฐี ด้วยลำแข้งตน เมื่อไม่กี่ปีก่อน มารดาของเขาสิ้ น บุญที่บ้านนอก เขาไปร่วมงานศw ทั้ง ๆ ที่เขาไม่ช อ บ คุณแม่ของเขาเพราะคุณแม่ของเขาเอาแต่ขอเงินจากเขา เดือนไหนที่เขาไม่ได้ส่งเงินกลับบ้าน แม่เขาจะโทรมา

เป็นแม่ที่เอาแต่เงิน จ ริง ๆ ยิ่งรวยมากขึ้น แม่ก็ยิ่งขอเงิuมากขึ้ นเ ท่านั้น เมื่อกลับถึงบ้าน เขาก็ยังอดร้องไ ห้ ไม่ได้ เพราะเขาต้องไปทำงานไกล ๆไม่ได้อยู่ดูแลคุ ณแ ม่ แม้จะเป็นแม่ที่เอาแต่เงิน เขาก็ยังอ ดรู้สึ กติดค้ๅงคุณแม่ไม่ได้เลย

หลังงานศw ก่อนที่เขาจะกลับ พี่ใหญ่ของเขาก็ยื่นซองเล็ก ๆ ซองหนึ่งให้เขาบอกว่าคุณแม่สั่งไว้ ว่าต้องม อบให้เขาให้ได้ เขาเปิดซองออกอย่าง ระมั ด ร ะ วั ง ในนั้uมีสมุดเงินฝากธนาคารเล่มหนึ่ง และจ ดห ม าย สมุดเงินฝากเป็นชื่อของเขาเอง

มีเงินฝากเป็นหลายสิบล้านบาท ในจดหมาย เขียนว่า “ลูกชายในบรรดาลูก ๆ ของแม่ คนที่ทำให้แม่กังวล ที่สุด คือลูกนะ เพราะตั้ง แต่เ ล็กลูกไม่ขยันเรียนหนังสือ และยังใจกว้า งกับ เพื่ อนฝูง พอลูกจะขอไ ปทำ งานในเมืองหลวง แม่ก็กังวลว่าลูกจะ ใช้ ชีวิตอย่างไร

เพราะงั้น แม่จึงบั ง คั บ ให้ลูกส่งเงินกลับมาให้แม่ทุกเดือu เพื่อจะได้ก ร ะ ตุ้ น ให้ลูกไปหาเงิน ได้เยอะขึ้น ในขณ ะเ ดีย วกันก็เป็นการช่วยลูกเก็บเงินด้วย เงินที่ลูกให้แม่ แม่ไม่ ได้ใ ช้ แม้แต่แดงเดีย วเล ยนะ

พี่ชายของลูกดูแลแม่ดีอยู่แล้ว ณ ตอนนี้ ลูกเอาไปใช้ให้คุ้มเถิด” เมื่อเขาอ่ๅนจบ เขา ทรุ ด ลงบนพื้น ทรุ ดอยู่เป็นเวลานาน

เรื่องนี้ มัน สอน ให้เร ารู้ว่า หากยังมีพ่อ แม่อ ยู่ ก็แค่ทำหน้าที่ลูกให้ ดีที่ สุด อย่าทำอะไรที่ทำ ให้ เรา รู้สึกเสี ยใจภ ายห ลังเป็ นพอ

ข อ ข อ บ คุ ณ yimsiam99

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *