เตรียมรอชม ปราחฏחารณ์ ทางดารา ศ า ส ตร์ ที่หาชมได้ยาח ส่งท้ายปีนี้

เ รี ย กได้ว่า ปรากฏการณ์ทางด าราศ าส ต ร์ ถือเป็นปรากฏการณ์ ที่ห า ชมได้ยาก ซึ่งล่าสุ ดทา ง เพจเ ฟซ บุ๊ ค สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ Fan Page โพสต์ ผ่านเ ฟซ บุ๊ก เผยปรากฏการณ์ด าราศาสตร์น่าติดตาม เดือนธันวาคม 62 ส่งท้ายปีอย่ างยิ่งให ญ่โดยระบุว่า

11 ธันวาคม 62 ชมดาวศุ กร์เ คียง ดาวเสาร์ หลังดวงอาทิ ตย์ ลับข อบฟ้าทางทิศตะวั นต กเ ฉียงใต้

14 ธันวาคม 62 ฝนดา วต กเ จมิ นิ ดส์ มีแสง จันท ร์รบ กวน แต่น่าเสียดายที่ดวงจันทร์ขึ้นตรงศูนย์กล าง การก ระจายพอดี ทำให้สังเ กตฝ นดาวตกได้ยากมาก

 

22 ธั น วา ค ม 62 วันเหมายัน เรียกว่า เห มา ยัน กลางคืน ย าว  นานที่สุดในรอบปี ดวงอาทิตย์ขึ้น ทา งทิ ศตะวันออ กเฉียงไปทางใต้มากที่สุด และต กทา งทิศตะวั นตกเฉียง ไปทา งใต้มากที่สุด

26 ธั น วา คม 62 สุ ริ ยุ ป รา คาบ างส่ว นเ หนื อฟากฟ้าเมืองไทย เกิดจาก ด ว งอ าทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก โคจรมาเรียงอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกัน

26 ธั น วา คม 62 จะเกิดสุริยุปราคาวงแหวน แนวคราสวงแหวนพาดผ่าน อินเดีย ศรีลังกา อินโดนีเซีย สิ งค โปร์

สำหรับประเทศไทย สังเกตเห็นสุริยุปราค าบ า งส่ วน ภาคใต้ 80 เปอร์เซ็น ภาคกลาง 55 เปอร์เ ซ็ น ภาคเห นื อ 40 เปอร์เซ็น

โดย 9 นาฬิกา 29 นาที เริ่มเข้าเงามัว

10 นาฬิกา 17 นาที เริ่มเข้าเงามืด

12 นาฬิกา 17 นาที เงามืดพาดผ่านมากที่สุด

13 นาฬิกา 57 นาที ออกจากเงามืด

15 นาฬิกา 5 นาที สิ้นสุดปรากฏการณ์

29 ธันวาคม 62 ดาวศุ ก ร์เ คียงด วง จั นทร์ หลังดวงอาทิต ย์ ลับ ข อบ ฟ้า ทางทิศตะวั  น ต ก เ ฉียงใต้

ที่มา ส ถ า บันวิ จั ยดาราศาสตร์แ ห่ งช าติ Fan Page

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *