ถ้าลื๊อเข้าใ จสิ่งที่เตี่ยบอก จำไว้ ลื๊อจะไ ม่มีวันจ น

ทำไมคนจีนถึงรวยเร็ว รวยนาน รวยทน

คนจีนได้ชื่อว่าเป็นชนชาติที่ค้าขายเก่งมาก มีตัวอย่างคนจีนมากมายที่ประสบความสำเร็จทั้งในและนอกประเทศ ไ ม่ต้องคิดไปอื่นไกล แจ๊ค หม่า คือตัวอย่างที่ชัดเจนสุด

นอกจากนี้ยังมีผลสำรวจที่น่าสนใ จระบุว่า มีคนจีนกว่า 3 ล้านคนที่มีสินทรัพย์เกิน 30 ล้านบาท ในจำนวนนี้ประมาณ 1 ล้านคน มีสินทรัพย์เกิน 50 ล้านบาท โดยคนเหล่านี้อยู่ในวัย 40-50 ปี

ในเมืองไทยเองก็มีคนไทยเชื้ อสายจีนที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจอยู่จำนวนมาก เช่น คุณธนินท์ เจียรวนนท์ (แซ่เจี๋ย) , คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี (แซ่โซว) ,ตระกูลจิราธิวัฒน์ (แซ่เจ็ง) เป็นต้น

เ ชื่อว่าคนไทยแท้ๆ ทั้งหลายคงคิดคล้ายกันว่า ทำไมคนเหล่านี้ถึงได้เก่ ง ทำธุรกิจร่ำรวย ที่สำคัญรวยแบบต่อเนื่อง รวยไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน ในขณะที่ไทยแท้ๆ อยู่บนแผ่นดินนี้มานานกว่า ยังไ ม่สามารถทำได้ขนาดนั้น แต่ถ้าได้รู้เห ตุผลที่แท้จริงคนไทยก็จะมี 2 จำพวกคือเห็นแล้วเกิดแร งบันดาลใ จอยากทำตาม กับอีกพวกที่รู้แล้วแต่ไ ม่สนใ จทำอะไรที่ตามใ จตัวเองเหมือนเดิม

1 คนจีนรักษาสัจจะเยี่ยงชีวิต

ไ ม่ว่าจะทำกิจการงานอะไร คนจีนจะมีนิสัยหนึ่งที่ถือเป็นเครื่องหมายการค้าเลยทีเดียว นั่นก็คือสัจจะในการทำงานหรือการดำรงชีวิต ซึ่งการรักษาคำพูด พูดคำไหนคำนั้น ถือเป็นสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจและทำให้ได้รับโอกาสดีๆ ในชีวิตที่ทำให้พวกเขาร่ำรวย

2 ยึดมั่นในเรื่องการค้าขาย

คนเ ชื้อสายจีนส่วนใหญ่มีรากฐานอาชีพค้าขายหรือทำธุรกิจส่วนตัว ไ ม่ใช่รับราชการ หรือเป็นลูกจ้างประจำ เราจะเห็นได้ว่าเมื่อคนจีนอพยพหรือย้ายถิ่นฐานเข้ามาในประเทศใดก็ตาม มักจะเอาความรู้เดิมที่ติดตัวมาเป็นจุดเริ่มต้นของการค้าขาย ด้วยคนจีนเชื่ อว่าการค้าขายคือการลงทุนที่ดีที่สุด

3 ทำในสิ่งที่คนอื่นไ ม่ทำ

คนจีนถือเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจในหลายๆ อุตสาหกรรม โดยมีคติว่า “ทำธุรกิจ ต้องทำเป็นคนแรก อย่ าไปแข่ งกับคนที่เขาทำอยู่แล้ว” ความขยันในการคิดและค้นหาสินค้ามาขายก่อนใครๆ ถือเป็นกลยุทธ์การค้าที่สร้างให้พวกเขามั่งคั่งและกลายเป็นเจ้าตลาดมากมาย

4 ขยัน ประหยัด อดทน เหมือนมดงาน

ความร่ำรวยของคนจีนนั้น พื้นฐานสำคัญมาจากการมีนิสัยขยัน พร้อมจะทำงานและพัฒนาตัวเองทุกอย่างเท่าที่ทำได้ อีกทั้งยังใช้ชีวิตแบบสมถะ ประหยัด อดออม จึงทำให้มีเงินก้อนเร็วในการเริ่มทำธุรกิจ และยังเป็นนิสัยติดตัวไปตลอดถึงแม้จะร่ำรวยมหาศาลแล้วก็ตาม

5 .คนจีนสอนลูกหลานให้รู้จักเก็บเงินไว้เป็นทุนทำธุรกิจ

เค ล็ดลั บความสำเร็จที่ธุรกิจคนจีนขยายใหญ่โตเพราะเขาจะสอนลูกหลานว่า เมื่อมีเงินอย่ าไปใช้ฟุ่มเฟื่อย ส่วนหนึ่งเก็บไว้ใช้ และต้องมีส่วนที่เก็บไว้ขยายธุรกิจด้วย การขยายธุรกิจแบบจีนใช่จะโตแบบพรวดพราด แต่เขาจะค่อยๆ ขยาย จากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสาม บางทีหากไ ม่แน่ใ จก็ยังไ ม่ลงทุนขยายด้วย

6 รู้จักต่อยอดและเปลี่ยนแปลง

เป็นเรื่องธรรมดาของการค้าที่จะต้องเจอคู่แข่ งมากมาย แต่ชาวจีนไ ม่ได้มองเช่นนั้น ในทุกพื้นที่ย่อมมีโอกาสธุรกิจของตัวเองอยู่ที่ว่าใครจะมองเห็นก่อนกัน อย่าง CP ที่ดึงเอา 7-11 มาลงทุนในประเทศไทย เปลี่ยนแปลงวงการค้าปลีกเมืองไทยอย่างสิ้นเชิงนั้นคือหนึ่งในการต่อยอดและเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุด

7 ไ ม่จำเป็นอย่ามีห นี้สู ญ

เราจะเห็นตามร้านค้าปลีกที่มักมีภาพล้อเลียนระหว่างพ่อค้าเงินสด กับพ่อค้าเงินเชื่ อ เหมือนคำแบบไทยๆ ที่คุ้นเคยกันดีว่าจ่ายสด งดเ ชื่อ เบื่อทวง นั้นคือลักษณะของการค้าแบบจีนที่ไ ม่ต้องการให้เกิดห นี้สู ญ ส่วนใหญ่มักใช้ระบบเงินสดไ ม่ใช่เงินเชื่อ หรือเงินผ่อน คนจีนเชื่ อว่าการเป็นห นี้ทำให้เสี ยเวลาในการทำธุรกิจมากกว่าเดิมและไ ม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ

8 ขยายกิจการให้เติบโตไปทีละน้อยๆ

คนจีนมักขยายกิจการตัวเองไปทีละนิดละหน่อยไ ม่เน้นเร่งรัด รวดเร็ว เพื่อป้องกันความผิ ดพ ลาด รวมถึงการขยายที่รวดเร็วเท่ากับเป็นการทำให้เงินทุนไปจมอยู่กับที่แบบไ ม่งอกเงย คล้ายกับเป็นการทำล ายตัวเองมากกว่าที่จะเรียกว่าเติบโต

9 เทคนิคซื้อเมื่ออิ่ม ขายเมื่อหิว

คนจีนส่วนใหญ่มักมีหัวธุรกิจที่ไ ม่ใช่แค่หัวพ่อค้าคือรู้จักมองการณ์ไกล และไขว่คว้าโอกาสทองที่เหมาะสมแบบไ ม่ยอมปล่อยให้หลุดมือ ดังเราจะเห็นว่าคนจีนมักคิดโน่นทำนี่ ออกมาขาย ซึ่งในช่วงแรกๆ อาจขายไ ม่ได้เลย แต่ก็ไ ม่เคยเป็นปั ญหา เพราะเขาถือว่าอะไรที่เริ่มต้นมักยากเสมอ คนจีนจะรู้จักประเมินจากปัจจัยแวดล้อมว่าธุรกิจไหนควรทำหรือไ ม่ควรทำในพื้นที่นั้นๆ

10 คนจีนรู้จักกระจายความเสี่ ยง

เราจะเห็นว่าคนจีนที่เป็นนักธุรกิจไ ม่ได้เอาเงินไปกระจุกไว้ที่เดียว หากแต่มีการกระจายความเสี่ ยงไปสู่การลงทุนในรูปแบบอื่นๆ เช่นอสังหาริมทรัพย์ หุ้นส่วนในกิจการอื่น รวมถึงการลงทุนหรือขยายกิจการในต่างประเทศอันเป็นการกระจายความเ สี่ยงหากเกิดปั ญหากับธุรกิจหลักก็ยังมีรายได้จากทางอื่นหลงเหลืออยู่

จุดเด่นของคนจีนที่ทำให้ร่ำรวยคือ “คิดแล้วทำ” “ทำแล้วตั้งใ จ” “ต่อขยายธุรกิจอย่างเป็นระบบ” ซึ่งคนไทยหลายคนก็มีไอเดียธุรกิจที่ดีแต่ส่วนใหญ่มักไ ม่ลงมือทำด้วยความกลั วต่างๆนานา เช่น กลั วขา ดทุน ก ลัวไ ม่มีคนซื้อ กลั วเป็นห นี้

ซึ่งความกลั วนี้ทำให้เราไ ม่กล้าที่จะก้าวออกจากโลกแคบๆ ที่เราอยู่ คนรวยคือคนที่กล้าทำ ยิ่งรู้จักบริหารจัดการ ก็ยิ่งทำให้รวยเร็วรวยทน รวยนาน

ที่มา ThaiSMEsCenter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *