เรื่องบางเรื่องควรทน อย่ าโ กรธ กับคนบางคนควรยอม อย่ าถือสา

“อย่ าเขี้ย วจนเกินเห ตุ”

เรื่องบางเรื่อง ควรทน อย่ าโ กรธ

กับคนบางคน ควรยอม อย่ าถือสา

บางครั้งเสี ยเปรียบหน่อยจะเป็นไรไป

ยอมเขาหน่อยเดี๋ยวเรื่องก็ผ่านไป

อย่ านิ นทาคนอื่นลับหลัง

อย่ าใส่ใ จถ้าถูกนิ นทา

คนที่ไ ม่มีจุดเด่นก็ไ ม่มีใครสน

คนยิ่งเด่นยิ่งถูกวิจ ารณ์

ในสังคมไ ม่มีเรื่องไหนไ ม่ถูกวิจ ารณ์

และก็ไ ม่มีคนไหนที่จะรอดพ้นจากการถูกนิ นทา

เราไ ม่มีทางห้ ามปากคนอื่นได้

แต่เราสามารถทำใ จให้สงบ

แล้วค่อยๆ พินิจพิเค ราะห์เรื่องวุ่นวายรอบตัวเรา

ใ จนิ่งแล้วจะได้ยินเสียงสรรพสิ่ง

ใ จสงบแล้วจะได้เห็นธาตุแท้ของสิ่งรอบตัว

ฝึกการปล่อยวางให้จงได้

ฝึกให้รู้จักสงบสติอารมณ์เวลาเจอเรื่องไ ม่ถูกใ จ

ใครๆ ก็อยากให้ถูกยกย่องนับถือ

ใครๆ ก็ต้องการให้คนอื่นเข้าใ จเขา

เรื่องทุกเรื่องอย่ าเขี้ ยวจนเกินเห ตุ เขี้ย วเกิน ไ ร้คนชื่นชม

ปฏิบัติกับคนอื่นอย่ าได้โห ดเกิน โ หดเกิน ไ ร้คนคบหา

วันดีๆ มักเริ่มจากจิตใ จที่สงบ ฝึกมองโลกในแง่ดี

แล้วสิ่งดีๆ ก็จะบังเกิดขึ้นมาเติมเต็มชีวิตดีๆ ของเรา

เครดิต Flintlibrary

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *