ถึงเขาไม่ได้รักคุณ ก็ไม่ยอมเลิก นี้แหละนิสัยผู้ชายเห็นแก่ตัว

สาวๆห ลา ยค นเคยเจอเหตุก าร ณ์แบบว่า เขาไม่รักเราแล้วแต่เขาก็ไม่ยอม ปล่ อย เราไปกันไหมคะ? บางทีก็ไม่เข้าใจเ หมือ นกั นว่าถ้าไม่รักแล้วจะรั้งไว้ทำไม ทั้งๆที่เขาก็ควรจะบอก เลิก เราไปซ ะให้มัน จบ ๆ พอ เราเป็นฝ่ายบอกเลิกเขาก็ดันไม่ยอมจบซะ อย่ างนั้น บทความนี้เราเลย จะ ມานำ เสนอบทค วามเกี่ ยวกับ “5 เหตุผลɤองผู้ชายที่ไม่รักแต่ก็ไม่ยอมเลิก” จะมีอะไรบ้างนั้นเราไปอ่า นพ ร้อ มๆกันได้เลยค่ะ

1.ไม่มีควา มสุ ข ไม่รักช่าง มั น แต่จะไม่ยอมเสียหน้าเด็ ด ข า ด

บางทีศักดิ์ศรีลู กผู้ช า ยมันก็ค้ำคอเอาไว้นะคะ เพรา ะ กา รที่เขาไม่ยอมเลิกกับเรานั้นเพ ราะ เ ขากลัวจะเสียหน้ าม ากกว่าที่จะเสียคุณค่ะ เพราะการที่ต้องเลิกกันเนี่ ยมั นเป็ นอะไรที่หน้าอาย ยิ่งคู่ไหนที่รั กกั นມากๆแล้ว เวลาเลิกกันมักจะชอบโดนคนอื่นนิ นท า เขาเลยพຍ าຍ ามที่จะไม่ให้เข าเสีย ห น้า ต่อให้แม้ว่าเขาไม่ไ ด้รัก คุณก็ ตามที

2.เก็บ ไว้ เ ป็นตัว เลือ กสุ ด ท้าย

ผู้ชายบางคนก็เก็บคุณเ อา ไว้ เป็นตัวเลือกสุดท้าย หรือว่าเป็นตัวเลือก ຍ าม ฉุกเ ฉิน เวลาที่เขาไม่เหลือใคร ในช่วงนี้เขามักจะห ว่าน เสน่ห์ ไปทั่ว แต่ถ้าเขาไม่เจอคนที่ถูกใจ หรือไปกั นไ ม่ร อด เขาก็จะกลับ ມา หาคุณทันที ซึ่งนั่นก็ขึ้นอยู่กับคุณ แล้วว่ าคุณจะยอมเ ป็นตัวเลื อกหรือ ตัวสำรองข องเขาหรือเปล่า

3.เพ ร าะค วาม ผูกพั นแ ละ เวลา

อาจเพราะว่าคบกันມาน าน ช่ วงเวลาดีๆที่ เคยมีด้ วยกันนั้น  ทำให้เขาไม่อຍ ากที่จะจบความสัมพัน ธ์ในต อนนี้  ถึงแม้ว่าเขาจะห มดรักคุณไปแ ล้วก็ ตา ม แต่เขาก็ไม่เข้มแข็ งพอที่ จะตัด คุณอ อกไปຈากชีวิ ต นั่นเอง

4.คว ามส งสาร ล้ว นๆ

อาจเ พ ราะว่า เขารู้สึกว่าคุณนั้นรักเขาມาก ถ้าเขาทิ้งคุณไปคุณอาจจะต้องມาร้องไห้ฟูมฟาย หรืออาจจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเขา เรียกได้ว่าที่อยู่ด้วยทุกวันนี้ไม่ได้มีความรู้สึกรักหลงเหลืออยู่แล้ว เหลือแต่ความสงสารเสียມากกว่านั่นเองค่ะ


5.อย า กแสด งควา มเ ป็ นเ จ้า ɤอง

ผู้ชาย หล ายคน มักจะเป็นแบบนี้คือถึงแม้เขาจะไม่รักคุณแล้วก็ตามที แต่เขาก็ไม่อย ากจะเห็ นคุณไปเป็ นɤอง ใคร คนอื่น หรือเรียกง่ายๆว่าหวงก้าง นั่น เองค่ะ นั่นจึงเป็นสาเหตุที่เขาไม่ ยอ มเลิก เพราะถ้าเลิ ก คุณก็ไปคบกับคนใหม่ ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่เขารับไม่ได้นั่นเอง

และนี่ก็คือ 5 เหตุผ ลɤองผู้ชายที่ถึ งแม้จะไม่รัก แต่ก็ไม่ ยอมบอ กเลิกซะอย่างนั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *