ชีวิตเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น เพียงแค่อโหสิก ร รม 3 สิ่ง

อโหสิกร รมพลิกชีวิต เพียงแค่ 3 ขั้นตอนนี้

ผลก ร ร ม จะเป็นอุปสรรคของชีวิต ทำให้ชีวิตเจอแต่เรื่องร้ า ยๆ ทำอะไรก็ไ ม่สำเร็จ มีแต่ล้ มเ หลวการอโหสิก ร ร ม สามารถเปลี่ยนชีวิตได้จริง อำนาจของก ร ร มนั้นยิ่งใหญ่ ไ ม่มีใครเก่งหรือใหญ่กว่าก ร ร ม

โดยจะออกผลแห่งก ร ร มตามเวลาที่เหมาะสม ทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ล้วนเป็นบ่วงก ร ร มที่มาจากเจ้าก ร ร มนายเ ว รหากมีการชดใช้ จึงจะหมดก ร ร ม นอกจากนั้น อีกวิธีหนึ่งในการปลดก ร ร ม คือ การขออโหสิก ร ร ม

1 ต้องยอมรับว่าเคยทำผิ ดและสำนึกผิ ดแล้วในสิ่งที่ทำ

ไ ม่มีเจ้าห นี้คนไหนให้อภั ยลูกห นี้ที่ไ ม่ยอมรับผิ ด ยิ่งถ้าเจอลูกห นี้ปากแข็งหัวหมอ รังแต่จะโกร ธมากขึ้นหนักกว่าเดิม

2 ต้องชดใช้ในสิ่งที่เขาต้องการในจำนวนที่เขาพอใ จ

ด้วยเจ้าก ร ร มนายเ ว รที่เป็นดวงจิ ตวิญญ าณนั้น เขาต้องการบุญกุศล ที่ทำให้เขามีความสุขขึ้น ไปสู่ภพภูมิที่ดีขึ้น การทำบุญ แผ่เมตตา อุทิศบุญให้ และขออโหสิก ร ร ม จะทำให้เราพ้นจากช่วงเวลาแ ย่ๆ ได้เร็วยิ่งขึ้น

3 ขอพึ่งบุญผู้มีอำนาจ

มีบุญมากกว่าเรื่องดวงจิตวิ ญญ าณใน 3 โลกนี้ ไ ม่มีใครเกินพระพุทธองค์ ทำบุญก็แล้ว อุทิศบุญก็แล้ว ขอขมา ขออโหสิก ร ร มก็แล้ว เจ้าก ร ร มนายเ ว รยังไ ม่ปล่อย เขายังไ ม่รับบุญที่อุทิศให้ ก็ขอให้อุทิศบุญแ ก่พระพุทธองค์ก่อนเพื่อเปิดทางบุญ

ขอให้บุญบารมีขององค์ท่าน ช่วยให้เจ้าก ร ร มนายเ ว รอโหสิก ร ร มแก่เรา จากนั้นจึงอุทิศให้แก่เจ้าก ร ร มนายเ ว รทั้งหลาย เพื่อบรรลุทุกผลก ร ร มที่ส่งผลอยู่ และกำลังจะมาถึง เช่นนี้จึงพูดได้ว่า หากอโหสิก ร ร มถูกวิธี ย่อมเปลี่ยนชีวิตที่ย่ำแ ย่ ให้ดีขึ้นได้เป็นลำดับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *