คนที่ตื่นเช้า จะมีความสุขและประสบความสำเร็จมากกว่าคนทั่วไป

10 ประโยชน์ของการตื่นเช้าๆ ที่คุณอาจไ ม่รู้ บอกเลยว่าดีจริง

รักษาสุขภาพด้านอาหาร

อาหารเช้าเป็นมื้อสำคัญที่สุด ซึ่งไ ม่ควรงด เพราะการรับประทานอาหารเช้าเปรียบเสมือนการสตาร์ทพลังงาน พอตื่นสายก็จะทำให้งดอาหารเช้าไปและทำให้พลังงานเริ่มต่ำลง เนื่องจากการรับประทานอาหารเช้านั้นเป็นพื้นฐานในการสร้างนิสัยในการกินที่ดีและยังเป็นการลดโอกาสในการที่จะกินจุกจิกตลอดทั้งวัน

มีความมั่นใ จมากขึ้น

จากการศึกษาพบว่า การตื่นเช้ามีแนวโน้มในการที่จะทำให้คุณรู้สึกมั่นใ จมากขึ้น คิดเร็วขึ้น และให้ความสำคัญในการทำสิ่งต่างๆ มากขึ้น

สุขภาพจิตดีขึ้น

การตื่นเช้ามักจะทำให้คุณสามารถกำหนดการใช้ชีวิตประจำวันในวันนั้นได้ง่าย อีกทั้งการตื่นเช้ายังช่วยลดความเครีย ดและสามารถสร้างทัศนคติให้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยขจั ดเวลาที่เร่งรีบเพียงเพราะคุณมีเวลาเหลือในการทำอะไรสักอย่ าง

พลังงานเพิ่มขึ้น

มีการรบกวนน้อยกว่าในชั่วโมงแรกของวันเพื่อให้คุณสามารถประสบความสำเร็จมากขึ้นด้วยการหยุดชะงักน้อยที่สุด หลังจากนอนหลับฝันดีสม องของคุณจะถูกชาร์จไ ฟและพร้อมที่จะทำงานอย่ างหนัก

คุณเป็นคนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดและจะทำสิ่งต่าง ๆ ให้เร็วขึ้นและดีขึ้น ผู้ที่ตื่นแต่เช้าก็สามารถตั ดสินใ จวางแผนและกำหนดเป้ าหมายได้ดีขึ้น การตื่นแต่เช้าอาจเป็นเรื่องย ากในตอนแรก แต่เมื่อคุณชินแล้ว คุณจะมีพลังงานมากขึ้นในวันนั้น

มีเวลาออกกำลังกายมากขึ้น

การออกกำลังกายสิ่งแรกในตอนเช้าไ ม่ยุ่ งเกี่ยวกับงานหรือแผนการทางสังคมตลอดทั้งวัน การออกกำลังกายตอนเช้ามีโอกาสน้อยที่จะถูกยกเลิ กเมื่อเทียบกับการออกกำลังกายตอนกลางคืน ซึ่งมักจะถูกจัดตารางใหม่เนื่องจากแผนในนาทีสุดท้ าย ไ ม่มีอะไรที่เหมือนกับการออกกำลังกายที่ยอดเยี่ยมเพื่อเพิ่มวันของคุณเช่นกัน การออกกำลังกายให้พลังงานแก่ร่างกายเพื่อให้คุณพร้อมที่จะใช้เวลาทั้งวัน

ประสิทธิภาพในการนอนหลับที่ดีขึ้น

การตื่นเช้าจะช่วยให้คุณสามารถปรับสภาพการนอนหลับได้ดีขึ้น เนื่องจากการเข้านอนเร็วและตื่นเช้านั้น จะทำให้คุณพักผ่อนได้อย่ างเต็มที่และไ ม่เห นื่อยในระหว่างวัน

บรรลุเป้ าหมายได้มากขึ้น

การตื่นเช้าจะทำให้คุณสามารถวางแผนและกำหนดเ ป้าหมายในแต่ละวันได้ และแผนที่กำหนดไว้ก็จะบรรลุเป้ าหมายได้ดีเยี่ยม อีกทั้งคุณยังสามารถทำตามเ ป้าหมายที่วางไว้ในแต่ละวันได้สำเร็จ และยังช่วยให้คุณมีประสิทธิผลและมีความสุขมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

มีเวลามากขึ้น

คนที่ตื่นเช้าจะก้าวไปก่อนคนอื่นหนึ่งก้าว ซึ่งหมายถึงว่า การที่คุณไปทำงานก่อนเวลา จะแสดงให้เห็นว่า คุณนั้นทุ่ มเ ทและทำงานอย่ างหนั ก อีกทั้งยังทำให้คุณมีเวลาในการที่จะวางแผนหรือจัดระเบียบได้มากขึ้น

มีวินัย

การตื่นเช้าจะต้องมีวินัยอย่ างสม่ำเสมอ เนื่องจากคุณต้องจัดสรรเวลาในการใช้ชีวิตและกิจก ร ร มต่างๆที่คุณวางแผนไว้ เพื่อไ ม่ให้เกิดการทำงานด้วยความเร่งรีบ อีกทั้งถ้าคุณสามารถที่จะจัดระเบียบชีวิตตามตารางเวลาหรือแผนที่คุณวางไว้ได้ ก็จะทำให้คุณเป็นคนที่มีระเบียบวินัยมากยิ่งขึ้น

ทำให้ใ จและกายมีความสุข

ความเงียบในตอนเช้าเป็นความสุขที่ไ ม่อาจบรรย ายได้ โดยสามารถที่จะแบ่งได้สองระดับ คือ ความเงียบสงบทางกายภาพ ซึ่งเป็นการที่คุณอยู่เงียบๆ คนเดียวโดยไ ม่มีใครร บกวน

ระดับที่สอง คือ ความเงียบสงบทางจิตใ จ ซึ่งจะทำให้คุณรู้สึกจิตใ จสงบและรู้สึกชัดเจนขึ้น โดยความเงียบสงบทางกายภาพจะได้รับจากการนอนดึก แต่ความสงบทางจิตใ จจะได้รับจากการตื่นเช้า ซึ่งความเงียบทั้งสองนี้จะช่วยให้คุณมีพื้นที่ในการคิดและการทำอะไรได้โดยไ ม่จำกัด

ที่มา : today.line.me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *