สูตรน้ำตะไคร้ใบเตย บรรเทาการปว ดข้อ แ ก้โ รคเ กาต์ ทำกินเองได้ที่บ้าน

“ตะไคร้–เตยหอม” แ ก้โ รคเ กาต์

สูตรดังกล่าว ให้เอา “ตะไคร้สด” ไ ม่รวมราก 5 ต้น กับ “ใบเตยหอมสด” จำนวน 3 ใบ ต้มรวมกันกับน้ำมากหน่อยจนเ ดือด 15 นาที โดยปิดฝาหม้อต้มไว้ ห้า มเปิดฝาหม้อต้มเด็ ดข าด

เมื่อครบกำหนดเวลาแล้วยกหม้อลงดื่มขณะอุ่นต่างน้ำทั้งวัน ต้มกินติดต่อกัน 1 สัปดาห์จะลดกร ดยูริ กในเส้นเลื อดซึ่งเป็นสาเ หตุทำให้เกิดโ รคเกา ต์ได้ และต้มดื่มได้เรื่อยๆ

น้ำตะไคร้ใบเตย สูตรหอมดีต่อใจ สลา ยคอเล สเต อรอล

ส่วนผสม (สำหรับน้ำ 3 ลิตร) เตรียม 15 นาที ปรุง 30 นาที

ตะไคร้บุบตั ดเป็นท่อนสั้น 150 กรัม

ใบเตย 150 กรัม

น้ำเปล่า 3 ลิตร

น้ำตาลทรายตามชอบ

วิธีทำ

ใส่ตะไคร้บุ บและน้ำลงในหม้อสเตนเลส

ยกขึ้นตั้งไ ฟกลาง ปิดฝาหม้อ ต้มจนเดือ ด

หรี่ไ ฟลงเคี่ยวอีก 10 นาที แล้วเร่ งไ ฟขึ้นให้ส่วนผสมเดื อดอีกครั้ง

เปิดฝาหม้อใส่ใบเตยใช้ทัพพีกดให้ใบเตยจมปิดฝาทันที พร้อมปิดไ ฟ พักไว้ 15 นาที

กรองเอากากตะไคร้กับใบเตยออก ใส่น้ำตาลทรายคนให้ละลา ย พร้อมเสิร์ฟ

พลังงานต่อหนึ่งหน่วยบริโภค 98.84 กิโลแคลอรี

โปรตี น 1.35 กรัม ไขมัน 1.10 กรัม

คาร์โบไฮเดรต 21.10 กรัม ไฟเบอร์ 0.00 กรัม

ประโยชน์ของตะไคร้

1 ทำให้ระบบย่ อยอาหารทำงานดีขึ้น

สา รเคมีที่อยู่ในตะไคร้จะช่วยขับปั สสาวะ ขับสา รพิ ษและกร ดยูริกที่มีอยู่ในปัสสาวะให้ออกมาจากร่างกาย นอกจากนี้ ยังช่วยล้า งระบบย่อ ยอาหาร ตั บ ตั บอ่อน และไ ตทำให้ระบบย่ อยอาหารสะอาดขึ้น สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

5 ช่วยลดคอเลสเตอรอล

ตะไคร้สามารถที่จะนำมาใช้ในการรักษาระดับคอเล สเต อรอล นอกจากนี้ ยังช่วยป้องกันการสะสมไขมั นในเส้นเลื อด และทำให้เลือ ดสามารถที่จะไหลเวียนได้สะดวกง่ายขึ้น

6 ล้างพิ ษในร่างกาย

ตะไคร้มีคุณสมบัติช่วยกำจัดพิ ษออกจากร่างกายได้ ซึ่งสามารถที่จะล้างพิ ษได้ทั้งตั บและไ ต นอกจากนี้ ยังสามารถที่จะช่วยลดระดับกร ดยูริก เนื่องจากจะทำให้ปัสส าวะได้บ่อย อีกทั้งยังช่วยกระตุ้ นการทำงานของระบบกำจัดสา รพิ ษในร่างกายได้อีกด้วย

7 ป้องกันโร คมะเร็ ง

ตะไคร้เป็นตัวช่วยสำคัญในเรื่องการช่วยรักษาเซล ล์ม ะเ ร็ง แต่ในการรักษาจะไ ม่ส่งผลกระทบต่อเซล ล์ปกติ โดยเฉพาะโร คมะเร็ งผิวหนัง แต่ก็ยังมีการทำวิจั ยพบว่า ตะไคร้ยังสามารถป้องกันโ รคมะเ ร็งเต้ าน มได้ด้วยนั่นเอง

8 รักษาความผิ ดปกติในระบบทางเดินหายใ จ

ปั ญหาในระบบทางเดินหายใ จที่ผิ ดปกติ สามารถบรรเทาลงได้ด้วยน้ำมั นหอมระเหยจากตะไคร้ซึ่งจะมีกลิ่นไอเย็นๆ ออกมา โดยในน้ำมั นหอมระเหยจะมีส่วนประกอบของวิตามินซี ที่จะช่วยล ดการอุดตันในทางเดินหายใ จได้ดีนั่นเอง

9 ช่วยเพิ่มภู มิคุ้ มกัน

ตะไคร้จะช่วยในเรื่องของการดูแลระบบภู มิคุ้ มกัน ที่สำคัญยังสามารถทำให้ลำไ ส้สามารถดูดซึมสา รอาหารได้ดีมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นจึงทำให้กลไกการสร้างภู มิต้า นทานแข็ งแร งมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย

10 ต่อต้ านเชื้ อร า กลา ก และเกลื้อ น

เพราะตะไคร้มีสา ร Central และ myrcene ที่มีฤท ธิ์ยั บยั้ งเชื้ อร าได้ จึงสามารถนำตะไคร้ไปส กัดเป็นครีมรักษ าอาการผิวห นังดังกล่าว

ข้อควรระวั งของตะไคร้

ถึงแม้ประโยชน์ของตะไคร้จะมีมากมาย แต่ในขณะเดียวกันก็มีผลเสี ยเช่นกัน ดังนั้น ก่อนกินตะไคร้จึงควรศึกษาข้อมู ลเกี่ยวกับข้อควรระวั งของตะไคร้ให้ดีก่อน โดยมีข้อควรระวั งของการนำตะไคร้มากินและใช้ประโยชน์ดังนี้

ที่มา ไทยรัฐ, honestdocs, 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *