เข้าวัด ต้องรู้วิธีกรวดน้ำที่ถูกต้อง ถึงจะได้อานิสงส์แຣง

วิธีการกรวดน้ำถูกต้อง ได้อานิสงส์แร ง อย่ากรวดให้กับ เจ้าก ຣ ຣ ม นาย เ ว ຣ ก่อน

ตามความเชื่อของคนบ้านเรานั้น มักจะกรวดน้ำ เพื่อเป็นการแผ่บุญกุศลให้กับผู้ที่จๅกไป ไม่ว่าจะเป็นเจ้าก ຣ ຣ มนาย เ วร

หรือจะเป็นคนที่เราเคยทำผิ ด พ ล า ด อะไรไว้ หากเราทำภูเขา ก็จะได้รับอานิสงส์ผลบุญ
แต่การกรวดน้ำนั้น ถ้าอยๅกจะให้บุญส่งไปถึงดว ง จิ ตวิ ญ ญ า ณ อันแท้จริง ให้ได้อานิสงส์ผลบุญสูงสุด

จะต้องกรวดอย่างถูกวิธี และเรามาทำ ต า ม กันเลยดีกว่าว่า วิธีการกรวดน้ําที่ถูกพอดีนั้น จะต้องทำยังไง

หลายคนยังเข้าใจ ผิ ด กันอยู่ หลายคนยังไม่รู้

การกรวดน้ำให้ตัวเองนั้น ใช่ว่าจะเป็นการเอาผลบุญให้กับตนเอง แต่เป็นการแบ่งบุญกุศลให้กับเหล่าเทวดาต่างหากล่ะ ซึ่งเหล่าเทวดาประจำตัวจะได้รับผลบุญที่เราทำ จะเป็นอานิสงส์ช่วยเหลือเราทำให้เรานั้นไม่ เ จ็ บ ป่ ว ย แคล้วคลๅดจาก ภ ยั น อั นตร า ย ใดๆได้

เหตุที่เราไม่ต้องกรวดน้ำให้กับเจ้ากร ร มนาย เ วร นั่นเพื่อเสริมพ ลั ง ให้กับด ว ง จิตที่คิดไม่ ดี กับเรา เหนือกว่าเทว ด าประจำตัว ถ้าเราทำ ผิ ด ขั้นตอนก็จะถือว่าทำบุญไม่ขึ้น นั่ นแหละ

กรวดน้ำ ที่ถูกต้อง เพื่อที่จะได้รับอานิสงส์สูงสุด

การกรวดน้ำให้กับเหล่าเทวดา จะเป็นการดีต่อเรา การกรวดน้ำหลังจากที่ได้ตักบาตรทำบุญ เรียกว่าถวายสังฆทาน จะเป็นตัวเปิดทางช่วยให้ชีวิตของเรานั้น ราบรื่น ไม่มีปัญหาใดๆ ขั้นตอนการกรวดน้ำให้กับเทวดานั่น คื อ

แต่ก่อนที่จะกรวดน้ำนั้น ให้สว ด บท ค า ถ า นี้ ก่อน

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ 3 จบ

นะ โม พุท ธา ยะ ลูกขอเชิญพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ โปรดเสด็จมาเป็นประธาน อิทัง สัพพะเทวานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดา ทั้งปวง ที่รักษาตัวข้าพเจ้า ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข ให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดิน ลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับพระแม่ธรณี พระแม่คงคา โปรดมารับเป็นทิพย์พยๅน

ขออานิสงค์ ผลบุญกุศ ล อั นใด ที่ข้าพเจ้า (ชื่อ สกุล) ได้กระทำในวันนี้ทั้งหมด ข้าพเจ้าขออุทิศให้ กับเทวดาทั้งหลายทั้ง ปวง ข อ งข้าพเจ้า อยู่ ณ ปัจจุบันนี้ ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้ น จากความทุ กข์ เรื่องที่ทำให้ทุ กข์ ไม่ว่าท่านจะมาจาก ชๅติใด ภ พใด ทั้งระลึกไ ด้ ก็ดี และระลึกไม่ได้ก็ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่ในภ พ ภูมิใด ขอให้ท่านจงมารับกุ ศ ล ที่ข้าพเจ้า อุทิศให้ในครั้งนี้ด้วย

โดยมาให้ถึงจุดห ม าย อย่าแวะ อย่าเวี ย นแห่งใด ให้กุศลถึงทั่ว ทุกท่าน ทุกตัว ทุกตน ทุกภพ ทุกภูมิ ขออานิสงค์ ผลบุญ ได้โปรดกลายเป็นโ ภ ค ทรัพย์ ตามที่ท่านปรารถนา ทุกประการตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้เป็นต้นไปเท อ ญ กรวดน้ำที่ถูกต้องนั้นจะทำให้เรานั้นได้ผลบุญ ถึ งเร็วกว่า การอธิ ษ ฐานจิต แล้วอย่ๅลืมที่จะแบ่งบุญกุศลให้กับผู้อื่นได้รับรู้ ถือว่าเป็นบุญแห่งการแบ่งทานที่ยิ่งใหญ่ แล้วชีวิตของท่านจะดีขึ้น สดใส ในทุ ก ๆวัน

 

ขอข อ บ คุณ คำคม ข้ อ คิ ด ชี วิ ต ธ ร ร มะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *