ยืมเงินไปไม่ได้ คื น ของห า ย สวด“พระคาถาทวงหนี้” ได้คื น แ น่ น อ น

สำ ห รับ เรื่อ งของการ ยืม เงิ นไปแล้ วห าย จ้อยถือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อยมากในสั งค ม เ ราวันนี้เรามีบท ความ เกี่ยวกับก าร ทวงเงิน

ต้อ งเ จอ “พระ คาถ าท วง หนี้” ตามหา ขอ ง หาย ได้คื น ชั วร์
เพื่อนคน ไห น ญาติพี่น้องคนไหนชอบยืมเงิน พอถึงเ วลาที่ จะคื นก็ไม่คืน ชอบหนีหน้า ชอบปิดมื อถือ ไม่รับ โท รศัพท์ ส่ง LINE ไปก็ไ ม่ต อบ

ในวันนี้เรามีพ ระคา ถา ทวง หนี้ดีๆมาฝา ก กัน สวดแล้วดี รับร องเ ลยว่าจะได้ของที่ตามหา คืน อย่า งแน่นอน ท วงเงิ นก็แล้ว ตามถึ งบ้ านก็แล้ว ยังไม่เอ ามา คื นสักที ต้องเจอพระ คา ถ านี้เลย

พระคาถาทวงหนี้ หลายค นที่เค ยให้เ พื่อนหรือคนรู้จักยิมเงิน คงรู้ดีว่าการทวง หนี้เ ป็นการท วงที่ยากที่สุดบางที่ถึงกับต้องทะเลาะ กันเ ลย และของหายเหมื อน กัน หายังไง ก็หาไม่เ จอ บางที่อาจ จะลื มที่เก็บ  วันนี้ไข่เจียวมีพ ระคาถ าจะเ ฟสบุ๊ ค เพจ วัด หนอง รั้ว อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ม าให้เ พื่อ นๆได้นำไปลอ งใช้กัน ทวง ห นี้ ของ หา ย ใช้ได้ ห มด ไปดูกันเ ล ยค่ะ

พระคาถาทว งห นี้ ตามของหาย  สำห รับ ผู้ที่มี คนยืมเ งินไปแล้ วเงียบหาย หรือของสูญหายลองใช้ คาถาท วง หนี้  หรื ออีกชื่ อหนึ่งว่า  คาถาอีกาวิด น้ำ ตาม ทวง หนี้ ตาม ของ หาย ดูนะจ๊ะ

จุดธูป 3 ดอก หน้าทิ้งพระ

ตั้ง นะโม 3จบ แล้วภาวนาคาถาทวงหนี้ ดังนี้

อะปิ นุ หะนุกา สันตา

มุ ขัน จะ ปะริสุดสะติ

โอระมามะ นะ ปาเรมะ

ปูระเตวะ มะโห ทะทีติ

( 3,5,7,9 จบ )

คาถานี้ มาจากพระธรรมบท อรรถกถา เรื่อง กากชาดก ว่าด้วย กาวิดน้ำด้วยปาก

แหล่ งที่ มาชั ดเจนดูน่าจะศั กดิ์ สิท ธิ์จริงๆ ลองแล้ว ไ ด้ผ ลยัง ไง แชร์ประสบการณ์บอกกัน บ้า งนะ ค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *