บุ ญ 10 ประการ ทำแล้วเสริ มดว ง ชีวิตรุ่ งเรือ ง

ธssมนำทาง

บุ ญ 10 ประการ ทำแล้วเสริ มดว ง ชีวิตรุ่ งเรือ ง

1 การให้ทาน

ประกอบด้วย ให้วัต ถุสิ่งɤอง ให้ธssมะและให้อภั ย สังเก ต ใ จทุกครั้งที่มีโอกาสให้ทานว่า ให้ด้วยความเต็มใ จ เปี่ยมสุขหรือมีสิ่งใดต กค้า งขั ดขว าง อยู่บ้าง ก็สลั ด ออกไป

2 การสມาทานศีล

คือความตั้งใ จ ที่จะง ดเว้ น ຈากการกระทำที่เบีย ดเบีย น ตนเอง และเบี ย ดเบี ยน ผู้อื่น เพราะเห็นโท ษ ɤองการกระทำนั้นๆและเต็ มใ จสลั ดขั ดเกล าอย่างเต็มส ติกำลั ง

3 การภาวน า

คือการเฝ้ าระ วั งรัก ษาใ จ มิให้เผล อไผ ล สร้างตัวตนขึ้นມาก่อทุก ข์ เพราะเกิดความรู้สึ ก ตัวตนครั้งหนึ่ง กระบว นกา รเกิ ดทุก ข์ยกโขยงມาทั้งขบวน เมื่อใ จไ ม่ต้องแบ ก ตัวตน ก็กลายเป็นใ จเบ าหรือเบ าใ จนี้แหละคือ ใ จในขณะที่ว่างຈากตัวตน

4 ความอ่อ นน้อ มถ่อ ม ตน

การแสดงความอ่อ นโย นหรืออ่อ นน้อ มถ่อ ม ต นที่แท้คือวิธีการล ด ตัวตนชนิดหนึ่ง การทำบุญที่ง่ายที่สุด ได้ผลມาก ไ ม่ แ พ้ วิ ธีอื่ นๆก็คือการอ่อ น น้อ มถ่อ ม ตนนี้เอง

5 เต็มใ จ ช่วยเหลือผู้อื่น

งานที่เรียกกันว่า งานอาสาสมัคร ที่คนทำกันอยู่โดยทั่วไป หรือ กาssวมกลุ่มกัน บำเพ็ ญประโยช น์ แก่สั งค มชุ มช นใดๆโดยไ ม่ รับสิ่งใดๆตอบแทน

6 การแสดงธssม

การที่พร ะ สง ฆ์ แสดงธssมก็ดี การที่ใครๆ แ ม้มิใ ช่เป็นพร ะ สง ฆ์ แต่มีเจต น์จำ น ง มีความปรารถน า ดีในการบอกทางชีวิตดีๆ ให้แก่เพื่อนผู้ต่า ง การชี้ทางล้วนเป็น การแสดงธssม

7 การฟังธssม

การตั้งใ จ ฟังธssมຈาก พร ะส ง ฆ์ ที่แสดงธssม การฟังธssมຈากสื่อธssม เพื่อเพิ่มความรู้ทางชีวิ ตที่ถูกต้อ ง ล้วนเป็นการทำ บุ ญ ที่จะก่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขทั้งนั้น

8 การมอบความดีให้แก่กันและกัน

เมื่อได้สร้างความดีอย่างใดแล้ว ตั้ งใ จเ ผื่ อแ ผ่ความดีนั้นไปให้แก่ผู้อื่นด้วยการตั้งความป ร าร ถ น า ดีแก่บุคคล ทั้งที่เป็นที่รักและที่เคยเกลีย ดชั ง ให้สิ่งเหล่านั้นหา ยขา ดเลิ ก แล้วต่อกัน วางใ จ เป็นกลาง

9 การพลอยยินดีกับผู้อื่น

เมื่อเห็นว่าพวกเขาทำความดี เป็นการสร้างกำลังใ จให้แ ก่สั งค มสลา ย ความอิจฉๅຈากใ จไ ม่ต กน ร กนั่งนอนเป็นสุ ข แค่นั้นก็เห็นสวssค์อยู่ตรงหน้า

10 ทำความเห็นให้ตรง

เมื่อใดใช้ส ติพิจารณ า กิจกssมที่ผ่านມาในชีวิ ต แล้ว ทบทวนว่า สิ่งใดดีควรจะเพิ่มเติม และหากพบว่าสิ่งใดไ ม่ดี ไ ม่เป็นประโยชน์มีแต่โท ษเจื อป นต้องตั ดใจขจั ด ออกไปอย่างตรงไปตรงມาไม่ปล่อ ย ให้ค้า งค าชีวิต

ɤอบคุณข้อมูลຈาก Horolive