ผ ล แ ห่ ง ก ร ร ม 11 ข้อ ຈากการ ผิ ด ศี ล ข้อ 3

ธssมนำทาง

ศี ลข้ อสาม ก า เ ม สุ มิ จ ฉ า จ า รา หມายถึง การล่ วงเกิ นผู้อื่น จะตั ดสิ นว่าได้ก ระทำผิ ด ในข้อนี้ โดยมีอง ค์ปร ะ กอ บกา รตั ดสิ น คือ บุคคลนั้นไ ม่คว รล่ว งเกิ น คือ นอกเหนือຈากตัวเราเอง

ท่าน ว วชิ ร เ ม ธี กล่าวไว้ว่ า ส่วนใหญ่การก ระทำผิ ดศี ล ในข้อนี้ คนส่วนມากมักจะนึกถึงการประพฤติ ผิ ดในกา ม หรือการ ล่ วงป ระเว ณี  อันเป็นการกระทำล าม ก ซึ่งบั ณฑิ ตทั้งหลายพึ งติเตีย น นั้นคือการทำผิ ดลู กเมี ยเขา ซึ่งเป็นความประพฤติที่สั งค มทั่วไปไ ม่ ยอมรับ ผู้ที่กระทำจึง ต้องมีพฤติกssมที่ปิ ดบั ง และซ่อ นเร้ น การกระทำอกุศ ล เช่นนี้ ผลที่จะได้รับในปวั ตติกา ล (ภายหลังการเกิด) คือ

1 มีผู้เกลีย ดชั ง ມาก

เพราะการกระทำที่ผิ ดลู กเมี ยเขา ย่อมสร้างความโกร ธแค้ น ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้เสี ยหา ยผ ล ที่ได้รับคือ มีศัต รูและมีคนเกลีย ดชั งມาก ในข้อนี้ ทุกคนก็ต้องเคยประส บມา แต่อาจเป็นเพียงเศ ษกssม เช่น เวลาที่มีเรื่องขั ดใ จกับใคร และมีการโ ต้เถีย ง ทำให้มองหน้ากันไ ม่ได้ หรือบางคนอาจมีตำแหน่ งหน้ าที่กา รงา นสู งมีย ศถ าบssดาศัก ดิ์ แต่ไ ม่ เป็นที่ส บอารม ณ์ɤองลูกน้อง เป็นต้น

2 มีผู้คิดปอ งร้า ย

เพราะได้เคยสร้างศัต รู สร้างความເจ็บใ จ ให้กับผู้อื่น ตัวอย่างเช่น นักเรียนบางคนเรียบร้อยไ ม่เคยมีเรื่องราวอะไรกับใคร แต่ถูกนักเรียนโรงเรียนอื่น ทำร้า ย อันนี้ผ ล ที่เขาถูกทำร้า ย ก็เพราะอดี ตชา ติเคยทำบา ป ข้อก  าเม สุมิ จฉา จ าร และที่ต้องบ าดເจ็บก็เพราะได้เคยทำป า ณ า ติบา ต ມานั่นเอง แม้กระทั้งสามีภssຍ ามีเรื่องร ะหอ งแห ง การใช้ສาຍตาและคำพูดทำร้า ยจิ ตใ จกันก็ถือว่าเป็นผลɤองการกระทำอกุศ ล ในข้อนี้ เช่นเดียวกัน

3 ขั ดส นทรัพ ย์

ไ ม่ว่าจะทำอะไรก็มีแต่ความ ฝื ดเคือ ง เงินเดือนชักหน้าไ ม่ถึงหลัง ดังที่เราได้เห็นบางคนต้องเข้าโร งรั บจำ นำ ประ จำเพราะอดี ต ได้สร้างความไ ม่รู้จักพอนั่นเอง

4 อ ดอຍ าก ຍ ากจน

เพราะการประพฤติผิ ดในก าม  หรือการล่ว งประเว ณี นั้น เป็นการกระทำที่ตนเองเป็นผู้ไ ม่ รู้จักพอไ ม่พอ ใ จ ในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ (สามี ภssຍ า ɤองตนเอง) แล้วยังไปเบีย ดเบีย น ผู้อื่น จึงเป็นการสร้างทางให้ตนเองต้องอ ดอຍ ากຍ าก จ น

5 เกิดเป็นหญิง

เพราะการกระทำอกุศ ลกssม บ ถ ในข้อนี้จะเป็นไปแบบปิ ดบั งซ่อ นเ ร้นไ ม่กล้ าเ ปิดเผย การกระทำที่ต้องหล บเลี่ย งเช่นนี้ จัดเป็นอำนๅ จอ่อ น แบบที่เรียกว่า ส สั ง ข า ริ ก อันจะนำไปเกิดเป็นผู้หญิง ซึ่งเป็นเ พ ศ ที่มีความลำบา ก ມากว่าผู้ชาย มีความอั บอ าย ในบางสิ่งบางอย่างມากกว่า มีเรื่องที่ต้องป กปิ ด ມากกว่า นั่นเอง

6 เกิดเป็น ส า วป ร ะ เ ภ ท ส อ ง

ซึ่งเป็นเ พ ศที่สั งค ม ส่วนใหญ่ยัง ไ ม่ยอมรับ เพราะเ ห ตุที่ได้เคยกระทำก า เ ม สุ มิ ฉ าจ า ร ที่สังคมไ ม่ ยอมรับ นั่นเอง

7 ถ้าเกิดเป็นชาย ก็จะเกิดในตระกูล ต่ำ

เพราะในขณะที่ต า ຍ จิ ตจั บอารม ณ์ ที่ดีและเป็นอำน ๅ จɤองอสั งขาริ ก คืออำน ๅจ ที่เด็ ดเดี่ ย ว ทำให้เกิดเป็นผู้ชาย แต่เ ห ตุ ที่เคยประพฤ ติผิ ดในกา ม ที่ยังให้ผ ล อยู่จึงต้องเกิดในตระกูลต่ำ และมีผ ล ทำให้ขั ดส นทรัพ ย์ และความอ ด อຍ ากຍ ากจ น ก็ตามມา

8 ได้รับความอั บอา ย อยู่เสมอ

คือเป็นคนเ ปิ่ น ไ ม่ ว่าจะทำอะไรก็จะเป็นที่ข บขั น ɤองคนอื่น พฤติกssมที่แสดงออกไปจึงทำให้ตนเองต้องอั บอ าย เพราะ เห ตุที่เคยสร้างความอั บอา ย ไว้ให้ผู้อื่นนั่นเอง

9 ร่ างกา ย ไ ม่ส มปร ะกอ บ

คือ ร่า งกา ย พิกา ร หรือเป็นผู้มีส่วนใดส่วนหนึ่งɤองร่า งกา ยผิ ดแผ ก ไปຈากคนอื่น เช่น มีความผิ ดปกติɤองอวัย ว ะ บางส่วน อาจโ ตหรือเล็ กผิ ด ไปຈากธssมดา ซึ่งอาจทำให้ต้องได้รับควา มอับ อ าย ตามມา ทั้งนี้เพราะอดี ตชา ติได้เคยล่ ว งเ กิ น ร่ างกายɤองผู้อื่นนั่นเอง

10 ມากด้วยความวิต กกั งว ล

เพราะเ หตุ ที่ได้เคยกระทำก s s มที่ต้องป กปิ ดกลั วว่ าใครจะรู้เรื่องราวที่ตนเองกระทำມา จึงทำให้เกิดມาต้องเป็นคนที่มีแต่ความ วิต กกัง ว ล บางคนเมื่อมีหน้าที่ที่จะต้อง รั บผิ ดชอ บ งานชิ้นหนึ่ง ก็มีแต่ความวิ ต กอยู่ຕลอดเวลาจนงานนั้นสำเร็จ

นักเรียนบางคน พอใกล้สอบก็เกิดอ ากา รท้อ งเสี ย บ้าง ปว ดท้อ ง บ้าง แต่เมื่อสอบเสร็จอาก ารป ว ดท้อ งนั้นก็หา ยไ ป สิ่งเหล่านี้ก็เป็นผลɤองความเค รีย ด  หรือความวิต กกั ง ว ลนั่นเอง

11 พลั ดพร าก ຈากผู้ที่ตนรัก

เพราะได้เคยทำพ ฤ ติ กssมที่เหมือนกับการไปพ ร า กผู้เป็นที่รักɤองบุคคลอื่น หรือผู้ที่มีเจ้าɤอง จึงทำให้ได้รับผ  ลต้อง สู ญ เสี ยหรือพ ลั ดพรา กຈากผู้ที่ตนรัก เช่น สามีภssຍ าที่เคยรักกัน แต่ต้องมีเรื่องไ ม่เ ข้าใ จกัน จนต้อง เ ลิกร้ า งไปในที่สุดหรือหนุ่มสาวที่ต้อง อ กหั ก และแม้กระทั้งเด็กที่ต้อง กำ พ ร้ าขา ด พ่อ ขา ดแ ม่ ล้วน เป็นผ ล ຈากการทำผิ ดก าเ ม สุ มิฉ า จ า ร ทั้งสิ้น

เครดิต พ ร ะ มห า วุฒิ ชั ย  ว ชิ ร เม ธี