คู่เว รแบ่งทุก ข์ให้แบก คู่บุ ญแลกสุขให้กันและกัน

ความรัก

คู่บุญ

คือคู่ที่อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุข

ชะ ต าดั้งเดิมกำหนดให้มีปัจจัยทางความสุข

และมีใ จใหม่ใ จนี้กำหนดให้ร่วมเดินไปในทิศที่เป็นสุข

จูงมือกันเดินไปในทิศที่พระอาทิตย์ขึ้น

เห็นอีกฝ่ายเป็นทุ กข์ก็ไ ม่นิ่งนอนใ จ

เมื่ออຍ ากให้อีกฝ่ายหา ยทุก ข์

ก็คือได้เป็นสุขเพิ่มไปด้วยกัน

คู่ เ ว ร

คือคู่ที่อยู่ด้วยกันแล้วเป็นทุ ก ข์

ชะตาดั้งเดิมสา ปส่ งให้แวดล้อมด้วยปัจจัยทางความทุก ข์

และมีใ จใหม่ใ จ นี้ผลั กไ สกันไปในทิศที่เป็นทุก ข์

ผลั ดกันขึ้นหลังหรือขี่ ค อไปในทิศที่พระอาทิตย์ต ก

เห็นอีกฝ่ายเป็นสุขแล้วนึกหมั่ น ไ ส้หรืออิ จฉๅ

ต้องลากลงມาอยู่ไ ม่เป็นสุขไปด้วยกัน

เต็มไปด้วยเรื่องแปล ก แต่จริงทางใ จอย่างน่าปร ะห ล าด 

เงื่อ น บา ป เริ่มມาຈากไหน?

ສาຍเกินไปหรือเปล่าถ้าจะผู กบุ ญ?

อะไรๆล้วนມาຈากใ จ

ไ ม่มีอะไรສาຍไป ไ ม่มีอะไรช้าเกิน

ɤอแค่รู้ว่าเขาเริ่มก้าวแรกกันที่ใ จ ตัวเอง

คู่ เ ว ร

อาศัยฝ่ายเดียวสร้างเ งื่อนป มขึ้นມาก็ได้

แค่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดประสงค์ร้า ยมีใ จประทุ ษร้า ย

ก็กลายเป็นคู่เ วรไ ด้ไ ม่เ ลิกไ ม่หา ยเหนื่อ ย กันสักที

แต่คู่ บุ ญ

ต้องอาศัยทั้งสองฝ่าย ร่ว มใ จผู กສาຍใ ย กันขึ้นມา

มองทางเดียวกันแต่แรก

ขนานรอ ยเท้  าไม่แย กกั นไปจนปลาย

ถามใ จ

อຍ ากให้อีกฝ่ายเป็นสุขเพราะเรา

นั่นคือสัญญา ณ ความเป็นคู่บุญຈากฝั่งเรา

ดูใ จ

อีกฝ่ายมีแต่พຍ าຍ ามทำดีกับเรา

อຍ ากให้เราเป็นสุข

นั่นคือสัญญ า ณค วามเป็นคู่บุ ญຈากฝั่งเขา

เรียบง่ายไ ม่ มีอะไรซั บซ้อ น ไปกว่านี้

เครดิต Dungtrin