อ ย่ า เ อ า ชีวิตที่มี ค่ า ไปมอบให้คนที่ไ ม่ เ ห็ น ค่ า

ข้อคิดคติເตือuใจ ความรัก

ความดี เอ า ช น ะ คนเห็น แ ก่ ตั ว ไ ม่ ได้

อ ย่ า เ อ า ความรักไป ผู ก ไว้กับใคร

อ ย่ า เ อ า ชีวิตที่มีค่ า ไปมอบให้คนที่ ไ ม่ เห็ น ค่ า

อ ย่ า ยอมให้ใครມา ดู ถู ก  ต ร าห น้า ว่าความรักɤองเรา ไ ม่ มีราคา

อ ย่ า ห ยิ บ ยื่ น มี ด ให้คนอื่นມา แ ท ง เ ร า ซ้ำๆ

ด้วยการให้อ ภั ย ให้โอกาสซ้ำแล้วซ้ำเล่า

อย่ า ย อ ม ปล่ อ ย ให้ตัวเองทุ ก ข์ซ้ำๆ ເจ็บซ้ำๆ

เพราะคำว่า “ไ ม่ มีที่ไป”

อย่ า ยอ มให้ใครມาทำร้ า ยซ้ำๆ

เพียงเพราะเรารัก และไว้ ใ จ เขา

ความดี เอาช น ะ คนเ ห็ น แ ก่ ตัว ไ ม่ได้

ความ ส ง ส า ร เอ า ช นะ คนไ ม่ รักไ ม่ ได้

ความ ทุ่ ม เ ท เอ า ช น ะ ใ จ ไ ม่ได้

ความ ค า ด หวั ง เอ า ใ จคนไ ม่ รัก ไ ม่ ได้

ความ ซื่ อ สั ต ย์ เ อ า ชน ะ คน ห ล าย ใ จไ ม่ ได้

ความรัก เอ า ช น ะ ใ จ คน ไ ม่ รักไ ม่ ได้

หากเห นื่ อ ย นักที่ต้องรัก ทุ่ ม เ ทให้กับคน ไ ม่ เ ห็น ค่ า

ก็ควรจะ ถ อ ย ມาตั้งหลักสักพัก ให้ ใ จ ได้ พั ก ผ่อน เ สีย บ้าง

การก้าวออกມาຈากจุดที่ยืนอยู่ แม้จะເจ็บ ป ว ด

แต่เราควรให้โอกาสตัวเองได้พัก

อ ย่ า แ ข วน ชี  วิต เราไว้กับความพ อ ใ จɤองคนอื่น

วันนี้ตัวเอง เ ห นื่อ ยມาพอหรือยัง?

อ ย่ า วิ่งตามคนที่ไ ม่ เห็น ค่ าມาก เ กิ นไ ป

ช่วยรักตัวเองหน่อย เห็นค่ าตัวเองหน่อย

ชีวิตเราเอง เราเลือกได้ว่าจะอยู่ในที่ๆ มีความสุข

หรือจะ ท น ทุ ก ข์ ຕลอดไป