อนุ มั ติ งบ 1.8 หมื่นล้าน ใช้สู้โควิด

วันที่ 17 มี.ค. นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงบประມาณ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.)

เห็นชอบให้จัดสssประມาณรายจ่ายประจำปี 2563 งบกลางรายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามມาตรการด้านการงบประມาณ

 

เพื่อบssเทาผลกระทบຈากสถานการณ์กาssะบาดโควิด-19 และสถานการณ์ภัยแล้งวงเงิน 18,000 ล้านบาท

เพื่อดูแลผลกระทบຈากโควิด-19 และสถานการณ์แล้ง สำหรับการดูแลผลกระทบຈากไวรัสโควิด-19 วงเงิน 9,000 ล้านบาท

 

และดูแลผลกระทบຈากภัยแล้ง ในวงเงิน 9,000 ล้านบาท ซึ่งน่าจะช่วยดูแลสถานการณ์ โดยเฉพาะเรื่องɤองกาssะบาดɤองไวรัสได้อย่างน้อย 2-3 เดือน

“ครม.เห็นชอบถือเป็นความจำเป็นเร่งด่วน โดยวงเงินที่อนุมัติครั้งนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งɤองวงเงินงบกลาง 9.6 หมื่นล้านบาท

 

ที่มีไว้ใช้ในสถานการณ์ที่จำเป็นต่อไป ซึ่งวงเงินเฉพาะเรื่องɤองการดูแลผลกระทบຈากโควิด-19

ส่วนใหญ่เป็นการจัดสssให้กระทรวงสาธารณสุขມากที่สุด วงเงินกว่า 5,000 ล้านบาท

ที่เหลือเป็นɤองหน่วยงานอื่นๆ เช่น กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงอุตสาหกssม เป็นต้น”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *