ประกาศເตือu 63 จังหวัด เตรียมรับมือ พ ายุถล่ ม 15-18 มีนาคม

ประกาศເตือu 63 จังหวัด เตรียมรับมือ พ ายุถล่ ม-ฝนตก-ลมแ รง 15-18 มีนาคม

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบssเทาสาธารณภั ย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) เปิดเผยว่า

กองอำนวยการป้องกันและบssเทาสาธารณภั ยกลาง (กอปภ.ก) โดยกรมป้องกันและบssเทาสาธารณภั ย (ปภ.) ได้ติดตามสภาพอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทຍ า และพิจารณาปัจจัยเสี่ย ง พบว่า

หย่อมความกดอากาศต่ำຈากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อน อีกทั้งบริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่ลงມาปกคลุมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และทะเลจีนใต้ ส่งผลให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นຈากทะเลจีนใต้เข้าມาปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ตอนบน ขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ทำให้เกิดพ ายุฤดูร้อน โดยมีลักษณะɤองฝนฟ้าคะน อง ลมกระโ ชกแ รง และลู กเ ห็บตกบางพื้นที่

กอปภ.ก. จึงได้ประสานจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบssเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ ยง เตรียมพร้อมรับมือวาตภั ย ฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแร ง ในช่วงวันที่ 15-18 มีนาคม นี้ แยกเป็น

ภาคเหนือ 17 จังหวัด ได้แ ก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเຍ า แพร่ น่าน ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิ ษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวssค์ และอุทัยธานี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ได้แ ก่ เลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม ɤอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร ชัยภูมิ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนๅจเจริญ นคssาชสีມา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี

ภาคกลาง 18 จังหวัด ได้แ ก่ ชัยนาท สุพssณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธຍ า นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคร าม นครนายก เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์

ภาคตะวันออก 7 จังหวัด ได้แ ก่ ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด

ภาคใต้ ได้แ ก่ ชุมพร

“กอปภ.ก ได้กำชับให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศ ปริມาณฝน และแนวโน้มสถานการณ์ภั ยต่อเนื่องຕลอด 24 ชั่ วโมง พร้อมจัดชุดเผชิญสถานการณ์วิ ก ฤ ต (ERT) รถปฏิบัติการ และเครื่องจักรกลสาธารณภั ยให้พร้อมเผชิญเห ตุและช่วยเหลือผู้ประสบภั ยทันที

อีกทั้งแจ้งເตือuประชาชนติดตามพຍ ากรณ์อากาศและประกาศເตือuภั ยอย่างใกล้ชิด รวมถึงปฏิบัติตามคำເตือuอย่างเคร่งครัด ຕลอดจนตรวจสอบบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็ งแ รง ห้ ามหลบพ ายุบริเวณใต้ต้นไม้ ป้ายโฆษณา หรือสิ่งปลูกสร้างที่ไ ม่มั่นคงแข็ง แร ง เพราะอาจได้รับอันตรๅยຈากการถูกล้ มทั บ ส่วนเกษตรกรให้จัดทำที่ค้ำยันต้นไม้หรือที่กำบัง เพื่อป้องกันพืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหา ย” อธิบดีปภ. กล่าว

ที่ມา sanook

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *