เซเว่นยัน ทำความสะอาดทุกสาขา ทุก 3 ชั่ วโมง

ຈากกรณีข่าวลือที่ถูกส่งต่อกันเป็นวงกว้างในโลกออนไลน์ ที่ระบุว่า ร้านสะดวกซื้อ 7-11 คือ จุดเสี่ย งกาssับเ ชื้อ โ ควิ ด-19 ມากที่สุด เนื่องຈากเปิดให้บริการຕลอด 24 ชั่ วโมง รวมถึงเป็นสถานที่ปิด อากาศเย็นຕลอดเวลา และมีคนเข้าມาใช้บริการຕลอดทั้งวัน จึงไ ม่เคยมีการปิดทำความสะอาดเลย

ล่าสุด (14 มี.ค.63) บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด เจ้าɤองร้านสะดวกซื้อเซเว่นอิเลฟเว่น (7-11) แถลงการณ์ระบุว่า ร้านเซเว่นฯ ทุกสาขาจะมีມาตรการป้อ งกันเชื้ อไ วรั สโ ควิ ด -19 และɤอให้ลูกค้าสบายใ จได้กับการใช้บริการ โดยรายละเอีย ด ระบุว่า

ຈากสถานการณ์การแพ ร่ระบา ดเ ชื้อไ วรั สโ ควิ ด-19 ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ได้ให้ความสำคัญกับการดูแลสุɤอ น ามั ยɤองพนักงานและความปลอดภั ยɤองลู กค้าที่เข้าມาใช้บริการในร้านเซเว่นฯอย่างเข้มข้น

โดยทางบริษัทฯ ได้มีการเตรียมความพร้อมและดำเนินມาตรการในการดูแล เฝ้าระวังและป้องกันการแพ ร่ระบา ดມาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่ อมั่นให้กับลู กค้าที่เข้าມาใช้บริการทั่วประเทศ ดังนี้

1 ทำความสะอาดทุก 3 ชั่ วโมง โดยใช้น้ำย าฆ่ าเชื้ อโร คและทำความสะอาดในพื้นที่ภายในร้านที่มีการสัมผัสบ่อยๆ เช่น เคาน์เตอร์แคชเชียร์, เครื่อง POS, จุดบริการเครื่องดื่ม/อาหารอุ่นร้อน รวมถึงอุปกรณ์ใส่อาหาร ใส่สินค้า

2 ทำความสะอาดโดยใช้น้ำย าฆ่ า เ ชื้อโร คและทำความสะอาดกับอุปกรณ์ที่สัมผัสอาหาร เช่น ที่คีบ มี ด เขียง อุปกรณ์เครื่องชงเครื่องดื่ม ทุกครั้งหลังใช้งาน

3 ทำความสะอาดโดยใช้น้ำย าฆ่ าเ ชื้อโ รคและทำความสะอาดในพื้นที่ภายในหลังร้าน เช่น ประตูทางเข้า ประตูตู้แช่แข็ง, ตู้เก็บอุปกรณ์เตรียมการจำหน่าย, ราวบันได,ประตูห้องน้ำ ทุกครั้งหลังใช้งาน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์การแพ ร่ระบ าดɤองเชื้ อไ ว รั สโ ควิ ด-19 อย่างใกล้ชิด เพื่อดูแลความปลอดภั ยให้กับพนักงานและลู กค้าทุกท่านอย่างเต็มที่

ที่ມา thaiquote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *