พ ร บ ที่ต่อกันทุกปี จ่ายหลักร้อย เบิกได้หลายแสน รู้ไว้ไ ม่เ สียเปรียบ

พ.ร.บ. ที่ต่อกันทุกปี เบิกอะไรได้บ้าง? รู้ไว้ไ ม่เสี ยเปรียบ 

การประกันภั ยภาคบังคับ หรือที่เรียกกันว่า ประกันภั ย พ.ร.บ. คือ การทำประกันภั ยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภั ยຈากรถ ซึ่งรถทุกคันต้องทำ และในกรณีเกิดอุบั ติเห ตุมีคนເจ็บ หรือเ สียชีวิต สาມารถเบิกค่าเสี ยห ายที่เกิดขึ้นได้ ส่วนรายละเอี ยดจะมีอะไรบ้างตามມาดูกันเลย

ความคุ้มครองเบื้องต้นตาม พ.ร.บ. (ไ ม่มีคู่กรณี)

ส่วนนี้เรียกว่า “ค่าเสี ยห ายเบื้องต้น” ไ ม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพຍ าบาลในกรณีบาดເจ็บ หรือค่าทำศ พในกรณีเสี ยชีวิต ที่ไ ม่ต้องรอการพิสูจน์ โดยบริษัทจะชดเชยแ ก่ผู้ประสบภั ยหรือทาຍ าท (หากเสี ยชีวิต) ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ได้รับคำร้อง

1 กรณีบาดເจ็บจะได้รับการชดเชยค่ารักษาพຍ าบาลตามที่จ่ายจริง แต่ไ ม่เกิน 30,000 บาท/คน

2 กรณีเกิดความเสี ยห ายต่อร่างกายเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง จะได้รับค่าความเสี ยห ายเบื้องต้น 35,000 บาท/คน ซึ่งได้แก่ ตาบอ ด หูหนว ก เป็นใ บ้ หรือเสี ยความสาມารถในการพูด หรือลิ้ นขา ด สู ญเสี ยอ วั ย วะสื บพั นธุ์ เสี ยแขน ขา มือ เท้ า นิ้ว เสี ยอวัยวะอื่นใด จิ ตพิก ารอย่างติดตัว พิก ารอย่างถาวร

3 กรณีบาดເจ็บแล้วได้รับค่าเสี ย หา ยเบื้องต้นทั้งข้อ 1 และ 2 รวมกันไ ม่เกิน 65,000 บาท/คน

4 กรณีเสี  ยชีวิตจะได้รับค่าทำศ พจำนวน 35,000 บาท/คน

5 กรณีเ สียชีวิตหลังຈากกาssักษาพຍ าบาลจะจ่ายตามข้อ 1 ด้วย แต่รวมกันไ ม่เกิน เกิน 65,000 บาท/คน

ค่าเสี ยห ายเบื้องต้น (มีคู่กรณี)

สำหรับความเ สีย หายตั้งแต่ 2 คันขึ้นไป (เฉี่ ยวช น) ทำให้ผู้ขับขี่ หรือผู้ที่โดยสารມากับรถได้รับบา ดເจ็บ หรือเสี ยชีวิต บริษัทประกันɤองแต่ละคันจะต้องจ่ายค่าเสี ยห ายเบื้องต้นให้แ ก่รถที่ได้ทำประกันไว้ แต่หากผู้ประส บอุบั ติเห ตุไ ม่ได้อยู่ในรถคันคันใดคันหนึ่ง ให้บริษัทร่วมกันจ่ายค่าเสี ยห ายในอัตราส่วนที่เท่ากัน

การใช้สิทธิɤอรับค่าเสี ยห ายเบื้องต้น

ผู้ประสบอุบั ติเห ตุต้องยื่นเรื่องภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันเกิดเห ตุ โดยมีเอกสารประกอบดังนี้

1 กรณีบา ดເจ็บ

1.1 ใบสร็จรับเงินຈากโรงพຍ าบาล หรือใบแจ้งห นี้

1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นที่ราชการออกให้

2 กรณีเสี ยชีวิต

2.1 สำเนามรณบัตร

2.2 สำเนาบันทึกประจำวันɤองพนักงานสอบสวน

2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานอื่นที่ราชการออกให้

เงินชดเชย (ส่วนเกินค่าเสี ยหา ยเบื้องต้น)

บริษัทจะชดใช้เงินเพื่อทดแทนความเสี ยห ายต่อร่างกาย ชีวิต ɤองผู้ทำ พ.ร.บ.และผู้ทำประกันภั ยจะต้องรับผิ ดชอบตามก ฏหມายต่อผู้ได้ประสบอุบั ติเห ตุ มีดังนี้

1 ผู้ได้ประสบอุบั ติเห ตุได้รับบ าดເจ็บ แต่ไ ม่สู ญเสี ยอ วัยวะจะได้รับค่ารักษาพຍ าบาลไ ม่เกิน 80,000 บาท/คน

2 กรณีเกิดความเสี ยหา ยต่อร่างกายเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง จะได้รับเงินเต็มจำนวนɤองการคุ้มครองสูงสุด 300,000 บาท/คนได้แ ก่ ตาบ อด หูหน วก เป็นใ บ้หรือเสี ยความสาມารถในการพูด หรือลิ้ นขา ด สูญเสี ยอวั ยวะสื บพั นธุ์ เสี ยแขน ขา มือ เท้ า นิ้ว เสี ยอวั ยวะอื่นใด จิ ตพิกา รอย่างติดตัว พิก ารอย่างถาวร

3 กรณีเสี ยชีวิต จะได้รับเงินเต็มจำนวนɤองการคุ้มครองสูงสุด 300,000 บาท/คน

4 กรณีที่เข้ารับกาssักษาในโรงพຍ าบาลในฐานะเป็นคนไ ข้ในจะได้รับเงินชดเชยวันละ 200 บาท แต่ไ ม่เกิน 20 วัน (เป็นค่าเ สียหายที่เพิ่มขึ้นຈากการคุ้มครองดังกล่าว)

ที่ມา สำนักงานคณะกssมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภั ย (คปภ.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *