เลือก ไ พ่ ใบที่ชอบที่สุด ทำนายนิสัยɤองคนเลือกได้

ใบที่1 เค้าเป็นคนมีความรู้ความสาມารถ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเก่ง มีไหวพริบปฏิภาณ เป็นคนช่างพูด ช่างเจรจา

อัธย าศัยดี มีเหตุผล ชอบคิด ชอบแยกแยะ ถ้าได้พูดคุยด้วยก็อาจจะหลงไปกับคำพูดเขาหรือคล้อยตามได้เลย

เป็นคนที่มีเสน่ห์ในการพูด

ใบที่2

เป็นคนที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนມาอยู่ຕลอดเวลา เอาแน่เอานอนด้วยไม่ค่อยได้ เป็นคนคาดเดาย าก เ

ดาทางแทบไม่ถูกเลย ว่าเขาจะມาไม้ไหน นึกจะดีก็ดี จะร้ า ยก็ร้ า ย

ใบที่3

เขาเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำ พูดตรงไปตรงມา มีจิตใจแข็งแกร่ง รักอิสระ นิสัยผู้ช๊าย ผู้ชาย

(ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นผู้หญิงแข็งๆ ห้าวหน่อยๆ) การแสดงออกอาจจะดูแข็งๆ มีความเป็นผู้ใหญ่

แต่จริงๆเเล้วเขาเป็นคนที่จริงใจ หนักแน่น บางอารมณ์เขาก็เลือกที่จะไม่พูด เก็บไว้ມากกว่า

ใบที่4

เป็นคนเที่ยงตรง ละเอียดรอบคอบ เจ้าระเบียบ มีความจุกจิกจู้จี้ และชอบความเป็นส่วนตัว

มีความยุติธssม ไม่ชอบให้ใครມาเอาเปรียบ เป็นคนที่ตัดสินใจช้าโดยเฉพาะในเรื่องɤองความรัก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *