สวดก่อนนอน แค่ 5 นาที พร้อນคำแผ่เม ต ต า ให้ตนเองคน ร อ บ ข้างมีความสุข

การสวดบทสวดมนต์ก่อนนอนนั้นดีມากๆ ทำให้เรามีสມาธิและได้แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่ได้ทำມาในแต่ละวันทำให้เราเจอแต่สิ่งดีๆ

ที่จะเข้าມาในชีวิต วันนี้สำหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นบทสวดมนต์ก่อนนอนที่ถูกต้องอย่ างไร ມาทำตามเรากันได้เลย

บทสวดมนต์ก่อนนอน

เริ่มต้น เราต้องกราบพระพุทธ พระธssม พระสงฆ์ (กราบ 3 ครั้ง)

บทสวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมມาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ (กราบ) สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะມามิ ฯ (กราบ) บทสวดมนต์ แผ่เมตตาแก่ตนเอง

กราบพระพุทธ พระธssม พระสงฆ์ (กราบ 3 ครั้ง)

อะหัง สุขิโต โหมิ ɤอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิททุกโข โหมิ ปราศຈากความทุ ก ข์อะเวโร โหมิ ปราศຈากเ ว รอัพย าปัชโฌ โหมิ ปราศຈากอุปสssค

อั ต ร า ยทั้งปวงอะนีโฆ โหมิ ปราศຈากความทุ ก ข์การทุ ก ข์ใจสุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นຈากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดบทสวดมนต์ แผ่เมตตาให้สssพสัตว์

สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุ ก ข์ เกิดแก่ເจ็บ ต า ຍ ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเ ว รา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่ าได้มี เ ว รแก่กันและกันเลยอัพะย าปัชฌา โหนตุ

จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่ าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่ าได้มีความทุ ก ข์กาย ทุ ก ข์ใจเลยสุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นຈากทุ ก ข์ภัยทั้งสิ้นเถิดบทสวดมนต์ บทแผ่ส่วนกุศล

อิทัง เม ມาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ມาตาปิตะโร ɤอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่บิดาມารดาɤองข้าพเจ้า ɤอให้บิดาມารดาɤองข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย ɤอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายɤองข้าพเจ้า

ɤอให้ญาติทั้งหลายɤองรข้าพเจ้ามีความสุข อิทัง เม คุรูปัชฌาย าจริย านัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌาย าจริย า

ɤอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ɤองข้าพเจ้า ɤอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ɤองข้าพเจ้ามีความสุข

อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวาɤอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ɤอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุɤอิทัง

สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตาɤอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ɤอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเ ว รีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เ ว รีɤอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้าก ร ร มนายเ ว รทั้งหลายทั้งปวง ɤอให้เจ้าก ร ร มนายเ ว รทั้งหลายทั้งปวง

มีความสุɤอิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตาɤอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ɤอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ

บทสวดมนต์ก่อนนอนที่ถูกต้อง ɤองการอธิฐานอโหสิก ร ร มต่อกัน

กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง อะสัญจิจจะกัมมัง ขะมันตุ เม อโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม
ก ร ร มใดๆ ที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใด โดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี จงยกโทษให้เป็นอโหสิก ร ร มแก่ข้าพเจ้า

แม้ก ร ร มใด ที่ใครทำแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าอโหสิก ร ร มให้ ยกถวายเป็นอภัยทาน ให้เขาเหล่านั้นมีเมตตาจิต คิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้า

จะได้ไม่มีเ ว รก ร ร มต่อกันຕลอดไปด้วยอนิสงส์แห่งบุญนี้ ɤอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวพ้นຈากความทุ ก ข์ย ากลำบากเข็ญใจ

ปราถนาสิ่งใด อันเป็นไปโดยธssม ɤอให้สิ่งนั้น จงพลันสำเร็จด้วยเทอญ

นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ

เมื่อคุณสวดบทสวดมนต์ก่อนนอนที่ถูกต้องแล้วภาวนาบทสวดมนต์แล้ว ຈากนั้นให้นั่งทำสມาธิซักพักแล้วค่อยนอนจะดีที่สุดɤอให้บุญรักษา

พระคุ้มครองทุกท่านคะ ค่ำคืนนี้ ฝันดี ราตรีสวัสดิ์ทุกคน ทุกท่านจ้า

ที่ມา : thatlikegood

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *