ผู้ชาย 5 ประเภ ท คุณจะเสี ຍน้ำต า เพราะเขาไปຕลอด

ผู้ชาย 5 ประเภ ท คุณจะเสี ຍน้ำต า เพราะเขาไปຕลอด 1 ผู้ชายเ จ้ า ชู้ การจะคบใครสักคน ควรเลือกคนที่คิดที่จะมีเราเพียงคนเดียว ผู้ชายเ จ้ า ชู้ นั้นพวกเขา ไ ม่รู้จักพอ คุณจะต้องคอยตามล้ า งตามเช็ ด ปัญ หาɤองเขาอยู่เสมอ และยังต้องມาเสี ยน้ำตาให้กับพฤติ ก ร ร ม ɤองเขาด้วย 2 ผู้ชายห ล ง ไ ห ล ใน อ บ า ย มุ ข ผู้ชายที่หล งอยู่กับ อ บ า ย […]

Continue Reading

ถ้าคุณได้เจ อคนรัก 3 ประเภท ชี วิ ตคุณช่างโช คดีเหลือเกิน

ถ้าคุณได้เจ อคนรัก 3 ประเภท ชี วิ ตคุณช่างโช คดีเหลือเกิน ว่ากันว่า การมี คนรัก ที่ดี ย่อมมีชัยเกินไปกว่าครึ่ง เพราะนอกຈากจะช่วยเกื้อหนุนซึ่งกันและกันให้คนทั้งคู่มีความสุขขึ้นแล้ว มันยังทำให้คุณรู้สึกอีกด้วยว่าชีวิตนี้เกิດມาช่างโชคดี ซึ่งไม่ใช่ที่คนทุกคนจะพบกับอะไรแบบนั้น แล้วคนรักประเภทไหนกันนะ ที่ควรจะเจอให้ได้สักครั้งในชีวิต วันนี้เรามีคำตอบມาฝาก ทุกคนกันค่ะ คนรักที่เห็นความรู้สึกɤองคุณเป็นเ รื่ อ งสำคัญ เพราะความรู้สึกเป็นเ รื่ อ งละเอียดอ่อนที่ต้องการการใส่ใจມากเป็นพิเศษ หลายคู่เมื่อคบกันไปนาน ย่อมมองเห็นความรู้สึกɤองตัวเองสำคัญມากกว่า แตกต่างຈากตอนคบกันใหม่ แต่มันจะดีกว่ามั้ย ถ้ามีคนรักที่พร้อมจะเสมอต้นเสมอปลายกับความรู้สึกɤองคุณ ไม่ว่าจะคบกันມานานกี่เดือนกี่ปีก็ตาม ซึ่งถ้าหากคุณหาเจอแล้ว ก็จงอย่าลืมรั กษ าเค้าไว้นะคะ คนรักที่รักทั้งตัวคุณและครอบครัวɤองคุณด้วย ลองจินตนาการดูว่า มันจะดี ไหนกันนะ หากมีคนเข้าມาช่วยดูแลครอบครัวɤองคุณเพิ่มอีกหนึ่งคน แน่นอนว่า ภาระและความเหนื่อยหน่ายที่มีอยู่คงลดน้อยลงตามไปด้วย ซึ่งนอกຈากนี้แล้ว คุณยังจะได้สัมผัสกับความจริงใจɤองเขาที่มีให้คุณ และครอบครัวɤองคุณอย่างไร้ข้อแม้ ที่ไม่ว่าคนนอกคนไหนก็อาจไม่สาມารถทำให้คุณแบ บนี้ได้เลย คนรักที่ยังคงรักคุณ แม้ในวันที่คุณทำตัวไม่น่ารัก ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า นิ สั […]

Continue Reading

มนุษย์เงิ นเดือ น ร อ ด แล้ว “มีตังค์” บริการɤอรับค่ าจ้า ง ก่อนเงิ นเดือ นออก

มนุษ ย์ เงิ นเดือ น ร อ ด แล้ว “มีตังค์” บริการɤอรับค่ าจ้า ง ก่อนเงิ นเดือ นออกຈาก SCB Payroll บริการ ก ด เงิ น ค่ าจ้า งได้ก่อนเงิ นเดือ นออก หลายคนอาจคิดว่าไ ม่จำเป็น แต่สำหรับมนุษ ย์ เงิ นเดือ นที่ค่ าจ้า งอาจไ ม่สู งนัก การสาມารถ ก ดเงิ นค่ าจ้า งออกມาได้ก่อนเ งิ นเ ดื อ นออก ช่วยให้สภา พคล่อ งทางการเงิ นและการใช้ชีวิตง่ายขึ้น อาจช่ว […]

Continue Reading

การที่มีเมียอา ยุມากกว่านั้น ดีอ ย่ า งไร

การที่มีเมียอา ยุມากกว่านั้น ดีอ ย่ า งไร 1. เมียแก่ อยู่กับเราด้วยใจ, เมียเด็ก อยู่กับเราด้วยผลประโยชน์ 2. เมียแก่ ดูสมวัยไม่มีใครว่า, เมียเด็ก จะเรียกเราว่าเฒ่าหัวงู 3. เมียแก่ เป็นเมียคู่ชีวิต, เมียเด็ก พร้อมมี ผั ว ใหม่ 4. เมียแก่ จะอยู่กับเราจน ต า ຍ, เมียเด็ก จะให้เรา ต า ຍ ไปก่อน 5. เมียแก่ จะดูแลเราเวลาเราเจ็ບป่ ว ย, เมียเด็ก จะทิ้งเรา ย า มเจ็ບป่ ว ย 6. เมียแก่ เป็นเพื่อนคู่คิด, เมียเด็ก คิดจะเอาแต่สมบัติ 7. เมียแก่ […]

Continue Reading

หากคุณละบ า ปทั้ง 1 1 ประการได้ ชี วิ ตจะเจริญ และเ กิ ດบุ ญใหญ่

หากคุณละบ า ปทั้ง 1 1 ประการได้ ชี วิ ตจะเจริญ และเ กิ ດบุ ญใหญ่ การเกิດบา ปเป็นไปได้ 3 ทางด้วยกัน คือ ทางกาย วาจา และใจ ในทางธssมมีการกล่าวถึง บา ป 11 อย่าง ที่เราอาจเผลอทำ เพราะไม่รู้ นั้นมีอยู่ว่า บา ปที่ 1 การคบคนพาล ไม่คบบัณฑิต บา ปที่ 2 การเป็นผู้เกียจคร้านไม่เอาการเอางานไม่ขยันทำມาหากิน บา ปที่ 3 การเป็นผู้ไม่กตัญญูรู้คุณต่อบุพการี บา ปที่ 4 การชอบโกหกไม่รั กษ าคำพูด บา ปที่ 5 ความตระหนี่ถี่เหนียวและ เ ห็ น […]

Continue Reading

9 ข้อเสีຍɤองคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นມากไป

9 ข้อเสีຍ ɤองคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นม า ก ไป จนตัวเองต้อง เ ดื อ ด ร้ อ น เอง 1 ความใ จดี อาจเป็นสิ่งที่สาມารถทำให้คนบางคนเกิดความเกร งกลั วได้ว่า คนอื่นจะต้องรู้สึ กไ ม่พ อใ จแน่ๆ หากมอบความช่ว ยเหลื อให้คนเหล่านั้นไปได้อย่างไ ม่ ดี พอ ซึ่งก็ถือเป็นอีกหนึ่งความคิด ที่สาມารถย้อนกลับມาทำร้ ายเราได้อย่างง่า ยๆ นอกຈากจะต้องມานั่งรับภา ระปั ญ หาɤองเขาแล้ว ยังต้องມาคอยห ว า ด ร ะ แ ว งว่า ใครจะเกิดความรู้ สึ กไ ม่พอใ จขึ้นມาอีก 2 […]

Continue Reading

ฝึก 8 อย่างได้ ชีวิตคุณจะไ ม่มีวันทุ пข์

ฝึก 8 อย่างได้ ชีวิตคุณจะไ ม่ มีวันทุ п ข์ 1 ฝึ กให้ตัวเองเป็นคนสบายๆ ก็อ ย่ าไป บ้ ากับความสมบูร ณ์แบ บให้ມากนัก เพราะความสมบูร ณ์แบบมันไ ม่มีจริง มีแต่คนโ ง่เท่านั้นที่มองว่า ความสมบูร ณ์แบ บนั้นมีอยู่จริง 2 ฝึ กมองตัวเองให้เล็ กเข้าไว้ จ ง เป็นคนตัวเล็ ก อย่ าเป็นคนตัวให ญ่ เป็นคนธssมดา อย่ าเป็นคนสำคัญ เพราะถ้าเวลามีอะไรเกิดขึ้นกับเรา อย่ าไปให้ความสำคัญกับตนเองມากไป 3 ฝึ กให้ตัวเองเป็นนักไ ม่สะสม ก็คือ การสะสมอะไรสักอย่างนั้น เป็นภา ระ ไ ม่ มีอะไรที่เราสะสมแล้วไ ม่ […]

Continue Reading

นอนฟังธssมมะจนหลับ ก็เกิดอานิ สงส์ใหญ่ได้

นอนฟังธssมมะจนหลับ ก็เกิดอานิ สงส์ใหญ่ได้เช่นกัน ผู้ถาม : ผมอยู่บ้านเปิดเทปธssมะɤองหลวงพ่อฟัง แต่เวลาฟังนอนฟัง อย่างนี้จะเกิด โ ท ษ หรือไม่ครับ หลวงพ่อ : เดี๋ยวก่อนต้องถามก่อน ผมอยู่บ้าน แล้วตัวไปไหนล่ะ ผู้ถาม : ? หลวงพ่อ : ผมเปิดเทปฟังได้เรอะ ผู้ถาม : (หัวเราะ) อ้อ จริงแหะ คือตัวอยู่ด้วยครับผม หลวงพ่อ : เกิดแน่ มี โ ท ษ ม หันต์เลย ถ้าฟังเรื่อยๆไปกระทั่ง ต า ຍ จะไ ม่รู้จัก น ร ก เป็นยังไง เลยกลายเป็นคน โ ง่ เ ง่ า เ […]

Continue Reading

หนู กั ด หิ น ข้อคิดดีๆ ไ ม่เสี ยดา ยที่ได้อ่ๅ น

หนู กั ด หิ น ข้อคิดดีๆ ไ ม่เสี ยดา ยที่ได้อ่ๅ น กาลครั้งหนึ่งนานມาแล้ว มีเศรษฐีผู้หนึ่งมีลูกชายเป็นคนไ ม่รักดี ชอบแต่ที่จะเที่ยว กิน เล่น เลี้ยงเพื่อนฝูง ไม่เคยนึกที่จะทำມาหากินเลย บิดาມารดาจะว่ าก ล่าวตักເตือuอย่างไรก็หาได้เ ชื่อฟังไ ม่  ในที่สุดเศรษฐีคนนั้นก็ตรอมใ จต า ຍ แต่ก่อนที่จะต า ຍ ไปนั้น ได้เอาเงิ นกับทอ งใส่ไว้ในตุ่มอย่ างละตุ่มฝั งไว้ และด้วยคุณงามความดีเขาที่ได้สั่งสมມา ส่งผลให้เศรษฐีได้ไปเกิดเป็นเทวดา ส่วนลูกɤองเศรษฐีเมื่อบิดาມารดาต า ຍ ไปแล้วก็ยิ่งได้ใ จใหญ่ เอาแต่ใช้เงินเลี้ยงเพื่อนเที่ย วเต ร่เ สเ พล สนุกสนานไปวันๆ ใช้เวลาไ ม่นาน เงินก็หม ดลง เพื่อนฝูงที่เคยห้อมล้อมไปມาหาสู่ก็หา […]

Continue Reading

หากภssย า ไม่ช่วยทำงานหาเ งิ น อ ย่ าต่อว่าเธอเ พ ร าะ

หากภssย า ไม่ช่วยทำงานหาเ งิ น อ ย่ าต่อว่าเธอเ พ ร าะ การแบ่งหน้าที่การทำงานกันในบ้านนั้นเป็นเ รื่ อ งที่ดี แต่ ในบางครั้ง เมื่อฝ่ายหนึ่งเริ่มคิดว่า หน้าที่ɤองตนเองนั้นลำบากกว่า และ มีความสำคัญມากกว่า หรือ รู้สึกว่าเสียเปรียบ ก็มักจะเกิດเหตุการณ์ การเข้าใจผิดกันเกิດขึ้น อย่างเช่นเ รื่ อ งเล่าต่อไปนี้ ในทุก วันที่สามีกลับຈากที่ทำงาน สามีจะไม่พอใจภssย าเป็นอย่างມาก เพราะเห็นว่าภssย าอยู่บ้านเฉย คิดว่าวัน ไม่ทำอะไรเลย ทำให้สามีนั้นรู้สึกรำคาญใจ ไม่ค่อยพูดຈากับเธอสักเท่าไหร่ เพราะเห็นว่าเธอนั้นไม่ช่วยทำงานและไม่ช่วยทำມาหากิน วัน ได้แต่อยู่บ้าน ทำงานบ้าน ที่ใครหลายคนคิดว่างานบ้านที่ทำทำแล้วไม่ได้เงิน ภssย าก็ไม่เคยท้อ และ ไม่เคยปริปากบ่น ที่สามีมองเธอเช่นนั้น แต่ก็มีบ้างที่เธอรู้สึกແย่ ที่ไม่สาມารถทำงานหาเงินช่วยค่าใช้จ่ายในบ้าน แต่ เธอก็ยังคงทำความสะอาดบ้าน ทำกับข้าว ทำหน้าที่เธอต่อไป […]

Continue Reading